Thành viên:

Isalys

Đăng ký phát âm của Isalys

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/12/2013 l'enfant [fr] phát âm l'enfant 0 bình chọn
19/12/2013 une assistante sociale [fr] phát âm une assistante sociale 0 bình chọn
06/05/2013 un roux ardent [fr] phát âm un roux ardent 0 bình chọn
06/05/2013 mourverdre [fr] phát âm mourverdre 0 bình chọn
06/05/2013 passerilles [fr] phát âm passerilles 0 bình chọn
24/03/2012 Cucurbitacé [fr] phát âm Cucurbitacé 0 bình chọn
14/12/2011 Trouillefou [fr] phát âm Trouillefou 0 bình chọn
14/12/2011 Fontenoy [fr] phát âm Fontenoy 0 bình chọn
14/12/2011 eurocentrisme [fr] phát âm eurocentrisme 0 bình chọn
11/06/2010 estoquer [fr] phát âm estoquer 0 bình chọn
11/06/2010 ethnomusicologie [fr] phát âm ethnomusicologie 0 bình chọn
11/06/2010 ethnocide [fr] phát âm ethnocide 0 bình chọn
11/06/2010 estonienne [fr] phát âm estonienne 0 bình chọn
11/06/2010 estoc [fr] phát âm estoc 0 bình chọn
11/06/2010 excepter [fr] phát âm excepter 0 bình chọn
11/06/2010 haruspicine [fr] phát âm haruspicine 0 bình chọn
11/06/2010 escrimeuse [fr] phát âm escrimeuse 0 bình chọn
11/06/2010 laminoir [fr] phát âm laminoir 0 bình chọn
11/06/2010 enjoliver [fr] phát âm enjoliver 0 bình chọn
11/06/2010 mangeotter [fr] phát âm mangeotter 0 bình chọn
11/06/2010 massaliote [fr] phát âm massaliote 0 bình chọn
16/02/2010 anthropologie biologique [fr] phát âm anthropologie biologique 0 bình chọn
16/02/2010 anthropobiologie [fr] phát âm anthropobiologie 0 bình chọn
16/02/2010 anoploure [fr] phát âm anoploure 0 bình chọn
16/02/2010 eucaryote [fr] phát âm eucaryote 0 bình chọn
16/02/2010 anomique [fr] phát âm anomique 0 bình chọn
16/02/2010 anglo-français [fr] phát âm anglo-français 0 bình chọn
16/02/2010 angiologie [fr] phát âm angiologie 0 bình chọn
16/02/2010 angiographie [fr] phát âm angiographie 0 bình chọn
16/02/2010 anaérobie [fr] phát âm anaérobie 0 bình chọn