Thành viên:

Isalys

Đăng ký phát âm của Isalys

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/02/2010 anabolisme [fr] phát âm anabolisme 0 bình chọn
16/02/2010 Eucaryotes [fr] phát âm Eucaryotes 0 bình chọn
16/02/2010 eubactérie [fr] phát âm eubactérie 0 bình chọn
16/02/2010 être vivant [fr] phát âm être vivant 0 bình chọn
16/02/2010 envenimation [fr] phát âm envenimation 0 bình chọn
16/02/2010 embryophyte [fr] phát âm embryophyte 0 bình chọn
16/02/2010 écosystème [fr] phát âm écosystème 0 bình chọn
16/02/2010 deutérostomien [fr] phát âm deutérostomien 0 bình chọn
16/02/2010 détritus [fr] phát âm détritus 0 bình chọn
16/02/2010 désafférentation [fr] phát âm désafférentation 0 bình chọn
16/02/2010 défectif [fr] phát âm défectif 0 bình chọn
16/02/2010 cyprine [fr] phát âm cyprine 0 bình chọn
16/02/2010 corticotrophine [fr] phát âm corticotrophine 0 bình chọn
16/02/2010 corselet [fr] phát âm corselet 0 bình chọn
16/02/2010 corps médical [fr] phát âm corps médical 0 bình chọn
16/02/2010 coronavirus [fr] phát âm coronavirus 0 bình chọn
16/02/2010 coprophilie [fr] phát âm coprophilie 0 bình chọn
16/02/2010 coprophile [fr] phát âm coprophile 0 bình chọn
16/02/2010 apprentissage [fr] phát âm apprentissage -1 bình chọn
16/02/2010 auto-apprentissage [fr] phát âm auto-apprentissage 0 bình chọn
16/02/2010 polyvalent [fr] phát âm polyvalent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/02/2010 coprophagie [fr] phát âm coprophagie 0 bình chọn
16/02/2010 coprophage [fr] phát âm coprophage 0 bình chọn
16/02/2010 classification classique [fr] phát âm classification classique 0 bình chọn
16/02/2010 cladogramme [fr] phát âm cladogramme 0 bình chọn
16/02/2010 cladistique [fr] phát âm cladistique 0 bình chọn
16/02/2010 agrémenter [fr] phát âm agrémenter 0 bình chọn
16/02/2010 cellule assistante [fr] phát âm cellule assistante 0 bình chọn
16/02/2010 mycorhizien [fr] phát âm mycorhizien 0 bình chọn
16/02/2010 catabolisme [fr] phát âm catabolisme 0 bình chọn