Thành viên:

Isalys

Đăng ký phát âm của Isalys

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/02/2010 caryocinèse [fr] phát âm caryocinèse 0 bình chọn
16/02/2010 borrélie [fr] phát âm borrélie 0 bình chọn
16/02/2010 bivalent [fr] phát âm bivalent 0 bình chọn
16/02/2010 blastogenèse [fr] phát âm blastogenèse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/02/2010 hémolysine [fr] phát âm hémolysine 0 bình chọn
16/02/2010 hypothèse [fr] phát âm hypothèse 0 bình chọn
16/02/2010 hypolactasie [fr] phát âm hypolactasie 0 bình chọn
16/02/2010 hypervitaminose [fr] phát âm hypervitaminose 0 bình chọn
16/02/2010 hyperaccumulatrices [fr] phát âm hyperaccumulatrices 0 bình chọn
16/02/2010 hyperaccumulation [fr] phát âm hyperaccumulation 0 bình chọn
16/02/2010 hydrotropisme [fr] phát âm hydrotropisme 0 bình chọn
16/02/2010 histologie [fr] phát âm histologie 0 bình chọn
16/02/2010 hormone corticotrope [fr] phát âm hormone corticotrope 0 bình chọn
16/02/2010 hormone adrénocorticotrope [fr] phát âm hormone adrénocorticotrope 0 bình chọn
16/02/2010 hexamère [fr] phát âm hexamère 0 bình chọn
16/02/2010 herptile [fr] phát âm herptile 0 bình chọn
16/02/2010 beursault [fr] phát âm beursault 0 bình chọn
16/02/2010 hémolyse [fr] phát âm hémolyse 0 bình chọn
16/02/2010 génique [fr] phát âm génique 0 bình chọn
16/02/2010 hémoglobine [fr] phát âm hémoglobine 0 bình chọn
16/02/2010 globine [fr] phát âm globine 0 bình chọn
16/02/2010 gamète [fr] phát âm gamète 0 bình chọn
16/02/2010 fer sérique [fr] phát âm fer sérique 0 bình chọn
16/02/2010 isoète [fr] phát âm isoète 0 bình chọn
16/02/2010 galidie [fr] phát âm galidie 0 bình chọn
16/02/2010 flore intestinale [fr] phát âm flore intestinale 0 bình chọn
16/02/2010 gravide [fr] phát âm gravide 0 bình chọn
16/02/2010 paronomase [fr] phát âm paronomase 0 bình chọn
16/02/2010 hyperaccumulateur [fr] phát âm hyperaccumulateur 0 bình chọn
16/02/2010 lactase [fr] phát âm lactase 0 bình chọn