Thành viên:

Italoardito

Đăng ký phát âm của Italoardito

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/03/2017 φθονερωτάτοις [grc] phát âm φθονερωτάτοις 0 bình chọn
10/03/2017 φθονεῖς [grc] phát âm φθονεῖς 0 bình chọn
10/03/2017 in entrambi i casi [it] phát âm in entrambi i casi 0 bình chọn
10/03/2017 iniziali [it] phát âm iniziali 0 bình chọn
10/03/2017 civettuola [it] phát âm civettuola 0 bình chọn
10/03/2017 Discesa agli inferi [it] phát âm Discesa agli inferi 0 bình chọn
10/03/2017 se non che [it] phát âm se non che 0 bình chọn
10/03/2017 annuncio a sorpresa [it] phát âm annuncio a sorpresa 0 bình chọn
10/03/2017 Mimì metallurgico ferito nell'onore [it] phát âm Mimì metallurgico ferito nell'onore 0 bình chọn
10/03/2017 correre in aiuto di qualcuno [it] phát âm correre in aiuto di qualcuno 0 bình chọn
10/03/2017 sciiti [it] phát âm sciiti 0 bình chọn
10/03/2017 giapponese [it] phát âm giapponese 0 bình chọn
10/03/2017 mandare a memoria [it] phát âm mandare a memoria 0 bình chọn
10/03/2017 dare in escandescenze [it] phát âm dare in escandescenze 0 bình chọn
10/03/2017 tempie [it] phát âm tempie 0 bình chọn
10/03/2017 pretestuosamente [it] phát âm pretestuosamente 0 bình chọn
10/03/2017 sviluppatore [it] phát âm sviluppatore 0 bình chọn
10/03/2017 Centro Sperimentale di Cinematografia [it] phát âm Centro Sperimentale di Cinematografia 0 bình chọn
10/03/2017 gravoso [it] phát âm gravoso 0 bình chọn
10/03/2017 uscite [it] phát âm uscite 0 bình chọn
10/03/2017 mela [it] phát âm mela 0 bình chọn
10/03/2017 paninoteca [it] phát âm paninoteca 0 bình chọn
10/03/2017 Sant'Agnese [it] phát âm Sant'Agnese 0 bình chọn
10/03/2017 mapperò [it] phát âm mapperò 0 bình chọn
10/03/2017 cerebroleso [it] phát âm cerebroleso 0 bình chọn
10/03/2017 fo [it] phát âm fo 0 bình chọn
10/03/2017 dove le capre non cozzano [it] phát âm dove le capre non cozzano 0 bình chọn
10/03/2017 vuolsi così colà dove si puote [it] phát âm vuolsi così colà dove si puote 0 bình chọn
10/03/2017 Francesco da Urbino [it] phát âm Francesco da Urbino 0 bình chọn
10/03/2017 Giovanni da Udine [it] phát âm Giovanni da Udine 0 bình chọn