Thành viên:

Italoardito

Đăng ký phát âm của Italoardito

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/05/2019 Primum non nocere [la] phát âm Primum non nocere 0 bình chọn
28/05/2019 166 [it] phát âm 166 0 bình chọn
28/05/2019 Paciello [it] phát âm Paciello 0 bình chọn
28/05/2019 accigliata [it] phát âm accigliata 0 bình chọn
28/05/2019 LGBT [it] phát âm LGBT 0 bình chọn
28/05/2019 quaderno a quadretti [it] phát âm quaderno a quadretti 0 bình chọn
26/09/2017 campo di calcio [it] phát âm campo di calcio 1 bình chọn
26/09/2017 agenzia di viaggi [it] phát âm agenzia di viaggi 0 bình chọn
26/09/2017 agenzia di viaggio [it] phát âm agenzia di viaggio 0 bình chọn
26/09/2017 officina auto [it] phát âm officina auto 0 bình chọn
26/09/2017 uscita d'emergenza [it] phát âm uscita d'emergenza 0 bình chọn
26/09/2017 polisportivo [it] phát âm polisportivo 0 bình chọn
26/09/2017 pista di sci [it] phát âm pista di sci 0 bình chọn
26/09/2017 fermata dei taxi [it] phát âm fermata dei taxi 0 bình chọn
26/09/2017 fermata della metropolitana [it] phát âm fermata della metropolitana 0 bình chọn
26/09/2017 stivaletti [it] phát âm stivaletti 0 bình chọn
26/09/2017 bibita analcolica [it] phát âm bibita analcolica 0 bình chọn
26/09/2017 berretto con visiera [it] phát âm berretto con visiera 0 bình chọn
26/09/2017 giacca elegante [it] phát âm giacca elegante 0 bình chọn
26/09/2017 maglietta intima [it] phát âm maglietta intima 0 bình chọn
26/09/2017 palmo della mano [it] phát âm palmo della mano 0 bình chọn
26/09/2017 orecchio interno [it] phát âm orecchio interno 0 bình chọn
26/09/2017 uomo delle pulizie [it] phát âm uomo delle pulizie 0 bình chọn
26/09/2017 centomila [it] phát âm centomila 0 bình chọn
26/09/2017 telecinesi [it] phát âm telecinesi 0 bình chọn
26/09/2017 pandette [it] phát âm pandette 0 bình chọn
26/09/2017 zattera [it] phát âm zattera 0 bình chọn
26/09/2017 zimbello [it] phát âm zimbello 0 bình chọn
26/09/2017 zigano [it] phát âm zigano 0 bình chọn
26/09/2017 zaconico [it] phát âm zaconico 0 bình chọn