Thành viên:

Ixtabyss

Đăng ký phát âm của Ixtabyss

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/11/2010 Nataša [hr] phát âm Nataša 0 bình chọn
11/11/2010 Žarko [hr] phát âm Žarko 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/11/2010 Branimir [hr] phát âm Branimir 0 bình chọn
11/11/2010 Ljudevit [hr] phát âm Ljudevit 0 bình chọn
11/11/2010 Gabrijel [hr] phát âm Gabrijel 0 bình chọn
11/11/2010 Rafael [hr] phát âm Rafael 0 bình chọn
11/11/2010 Darko [hr] phát âm Darko 0 bình chọn
11/11/2010 Željko [hr] phát âm Željko 0 bình chọn
11/11/2010 Mario [hr] phát âm Mario 0 bình chọn
11/11/2010 Stanislav [hr] phát âm Stanislav 0 bình chọn
11/11/2010 Denis [hr] phát âm Denis 0 bình chọn
11/11/2010 Snježana [hr] phát âm Snježana 0 bình chọn
11/11/2010 Jasminka [hr] phát âm Jasminka 0 bình chọn
11/11/2010 Ivan Krstitelj [hr] phát âm Ivan Krstitelj 0 bình chọn
11/11/2010 Miroslav [hr] phát âm Miroslav 0 bình chọn
11/11/2010 Dubravka [hr] phát âm Dubravka 0 bình chọn
11/11/2010 Blaženko [hr] phát âm Blaženko 0 bình chọn
11/11/2010 Blaženka [hr] phát âm Blaženka 0 bình chọn
11/11/2010 Tatjana [hr] phát âm Tatjana 0 bình chọn
11/11/2010 Zlatko [hr] phát âm Zlatko 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/11/2010 Jelena [hr] phát âm Jelena 0 bình chọn
11/11/2010 Zvjezdan [hr] phát âm Zvjezdan 0 bình chọn
11/11/2010 Matilda [hr] phát âm Matilda 0 bình chọn
11/11/2010 Patricija [hr] phát âm Patricija 0 bình chọn
11/11/2010 Emanuel [hr] phát âm Emanuel 0 bình chọn
11/11/2010 Domagoj [hr] phát âm Domagoj 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/11/2010 Elizabeta [hr] phát âm Elizabeta 0 bình chọn
11/11/2010 Anastazija [hr] phát âm Anastazija 0 bình chọn
11/11/2010 Ambrozije [hr] phát âm Ambrozije 0 bình chọn
11/11/2010 Augustin [hr] phát âm Augustin 0 bình chọn