Thành viên:

Izcariel

Đăng ký phát âm của Izcariel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/04/2011 gilipollas [es] phát âm gilipollas -1 bình chọn
26/04/2011 imbécil [es] phát âm imbécil 0 bình chọn
26/04/2011 carajote [es] phát âm carajote 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/04/2011 hostias [es] phát âm hostias 0 bình chọn
26/04/2011 puta [es] phát âm puta 1 bình chọn
26/04/2011 cabrón [es] phát âm cabrón 0 bình chọn
26/04/2011 cojones [es] phát âm cojones 0 bình chọn
26/04/2011 peripuesto [es] phát âm peripuesto 0 bình chọn
26/04/2011 pingoneo [es] phát âm pingoneo 0 bình chọn
26/04/2011 lechuguino [es] phát âm lechuguino 0 bình chọn
26/04/2011 pijotada [es] phát âm pijotada 0 bình chọn
26/04/2011 petanca [es] phát âm petanca 0 bình chọn
26/04/2011 picha [es] phát âm picha 0 bình chọn