Thành viên:

IzziTheBow

Đăng ký phát âm của IzziTheBow

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/01/2014 Diomede [en] phát âm Diomede 0 bình chọn
04/07/2013 HYEFC [en] phát âm HYEFC 0 bình chọn
04/07/2013 Nemo [en] phát âm Nemo 0 bình chọn
04/07/2013 Samantha [en] phát âm Samantha 0 bình chọn
04/07/2013 Brigitte [en] phát âm Brigitte 0 bình chọn
04/07/2013 bayonet [en] phát âm bayonet 0 bình chọn
04/07/2013 Ted Bundy [en] phát âm Ted Bundy 0 bình chọn
04/07/2013 mahalee [en] phát âm mahalee 0 bình chọn