Thành viên:

Jakomar

Đăng ký phát âm của Jakomar

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
23/11/2017 najveći [hr] phát âm najveći Của KaticaSt
23/11/2017 najgori [hr] phát âm najgori Của KaticaSt
13/10/2017 uporaba [hr] phát âm uporaba Của KaticaSt
07/09/2017 oštrenje [hr] phát âm oštrenje Của KaticaSt
07/09/2017 kosilice [hr] phát âm kosilice Của KaticaSt
07/09/2017 kamenom [hr] phát âm kamenom Của KaticaSt
07/09/2017 naoštriti [hr] phát âm naoštriti Của KaticaSt
07/09/2017 najlakše [hr] phát âm najlakše Của KaticaSt
01/09/2017 nabrusiti [hr] phát âm nabrusiti Của KaticaSt
10/05/2015 čekali [hr] phát âm čekali Của KaticaSt
09/05/2015 moramo [hr] phát âm moramo Của KaticaSt
09/05/2015 čekajmo [hr] phát âm čekajmo Của KaticaSt
09/05/2015 dvorca [hr] phát âm dvorca Của arogosic
09/05/2015 sjednimo [hr] phát âm sjednimo Của KaticaSt
09/05/2015 čekajte [hr] phát âm čekajte Của KaticaSt
09/05/2015 najprije [hr] phát âm najprije Của KaticaSt
09/05/2015 djevojke [hr] phát âm djevojke Của KaticaSt
09/05/2015 obilazak [hr] phát âm obilazak Của KaticaSt
09/05/2015 razgledati [hr] phát âm razgledati Của KaticaSt
09/05/2015 sigurno [hr] phát âm sigurno Của KaticaSt
09/05/2015 galantni [hr] phát âm galantni Của arogosic
09/05/2015 pozivam [hr] phát âm pozivam Của KaticaSt
09/05/2015 stanemo [hr] phát âm stanemo Của KaticaSt
09/05/2015 predlažem [hr] phát âm predlažem Của KaticaSt
09/05/2015 zaustavimo [hr] phát âm zaustavimo Của KaticaSt
09/05/2015 potrebno [hr] phát âm potrebno Của KaticaSt
09/05/2015 krajolici [hr] phát âm krajolici Của KaticaSt
09/05/2015 situacija [hr] phát âm situacija Của KaticaSt
09/05/2015 istoku [hr] phát âm istoku Của KaticaSt
09/05/2015 sjeveru [hr] phát âm sjeveru Của KaticaSt