Thành viên:

Jaloid64

Đăng ký phát âm của Jaloid64

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/06/2012 Iwatsubo [ja] phát âm Iwatsubo 0 bình chọn
03/06/2012 Nishikawa [ja] phát âm Nishikawa 0 bình chọn
03/06/2012 真核細胞 [ja] phát âm 真核細胞 0 bình chọn
03/06/2012 核酸 [ja] phát âm 核酸 0 bình chọn
03/06/2012 デオキシリボ核酸 [ja] phát âm デオキシリボ核酸 0 bình chọn
03/06/2012 DNA [ja] phát âm DNA 0 bình chọn
02/06/2012 Tokai [ja] phát âm Tokai 0 bình chọn
02/06/2012 yatagarasu [ja] phát âm yatagarasu 0 bình chọn
02/06/2012 犠牲 [ja] phát âm 犠牲 0 bình chọn
02/06/2012 つんとしていた [ja] phát âm つんとしていた 0 bình chọn
02/06/2012 Kokuyo [ja] phát âm Kokuyo 0 bình chọn
02/06/2012 Menicon [ja] phát âm Menicon 0 bình chọn
02/06/2012 違(ちが)う [ja] phát âm 違(ちが)う 0 bình chọn
02/06/2012 見たところでは [ja] phát âm 見たところでは 0 bình chọn
02/06/2012 Kaneka [ja] phát âm Kaneka 0 bình chọn
02/06/2012 礼儀作法 [ja] phát âm 礼儀作法 0 bình chọn
02/06/2012 内側 [ja] phát âm 内側 0 bình chọn
02/06/2012 白線 [ja] phát âm 白線 0 bình chọn