Thành viên:

Jersey

Đăng ký phát âm của Jersey

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/01/2010 egg [en] phát âm egg 2 bình chọn
04/01/2010 legit [en] phát âm legit 1 bình chọn