Thành viên:

Jnhprk

Đăng ký phát âm của Jnhprk

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/03/2009 파전 [ko] phát âm 파전 0 bình chọn
02/03/2009 갈비 [ko] phát âm 갈비 0 bình chọn
02/03/2009 재미 [ko] phát âm 재미 1 bình chọn
02/03/2009 잡다 [ko] phát âm 잡다 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/03/2009 전하다 [ko] phát âm 전하다 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/03/2009 대치동 [ko] phát âm 대치동 0 bình chọn
02/03/2009 서울 [ko] phát âm 서울 2 bình chọn
01/03/2009 저녁 [ko] phát âm 저녁 1 bình chọn
01/03/2009 점심 [ko] phát âm 점심 0 bình chọn
01/03/2009 젊다 [ko] phát âm 젊다 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/03/2009 [ko] phát âm 잠 2 bình chọn Phát âm tốt nhất