Thành viên:

JoergenBC

Đăng ký phát âm của JoergenBC

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/02/2013 basketball [da] phát âm basketball 0 bình chọn
28/02/2013 swimmingpool [da] phát âm swimmingpool 0 bình chọn
28/02/2013 bosted [da] phát âm bosted 0 bình chọn
28/02/2013 arbejdssted [da] phát âm arbejdssted 0 bình chọn
28/02/2013 dels [da] phát âm dels 0 bình chọn
28/02/2013 vokse op [da] phát âm vokse op 0 bình chọn
28/02/2013 energi [da] phát âm energi 0 bình chọn
28/02/2013 i begyndelsen [da] phát âm i begyndelsen 0 bình chọn
28/02/2013 reparere [da] phát âm reparere 0 bình chọn
28/02/2013 femøre [da] phát âm femøre 0 bình chọn
28/02/2013 det er synd [da] phát âm det er synd 0 bình chọn
28/02/2013 utydelig [da] phát âm utydelig 0 bình chọn
28/02/2013 Kronjyden [da] phát âm Kronjyden 0 bình chọn
28/02/2013 shoppe [da] phát âm shoppe 0 bình chọn
28/02/2013 spille tennis [da] phát âm spille tennis 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/02/2013 regeringen [da] phát âm regeringen 0 bình chọn
28/02/2013 foreningen [da] phát âm foreningen 0 bình chọn
28/02/2013 hjalp [da] phát âm hjalp 0 bình chọn
28/02/2013 tabte [da] phát âm tabte 0 bình chọn
28/02/2013 forsvandt [da] phát âm forsvandt 0 bình chọn
28/02/2013 fortalte [da] phát âm fortalte 0 bình chọn
28/02/2013 Hilde [da] phát âm Hilde 0 bình chọn
28/02/2013 Hild [da] phát âm Hild 0 bình chọn
28/02/2013 Hildemar [da] phát âm Hildemar 0 bình chọn
28/02/2013 Elgiganten [da] phát âm Elgiganten 0 bình chọn
28/02/2013 rase [da] phát âm rase 0 bình chọn
28/02/2013 Nuuk [da] phát âm Nuuk 0 bình chọn
28/02/2013 episk [da] phát âm episk 1 bình chọn
28/02/2013 bredde [da] phát âm bredde 0 bình chọn
28/02/2013 ægget [da] phát âm ægget 0 bình chọn