Thành viên:

JustNahuel

Đăng ký phát âm của JustNahuel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/01/2015 veraneando [es] phát âm veraneando 0 bình chọn
29/01/2015 aretes [es] phát âm aretes 0 bình chọn
29/01/2015 aventajarnos [es] phát âm aventajarnos 0 bình chọn
08/11/2014 languidez [es] phát âm languidez 0 bình chọn
08/11/2014 polilla [es] phát âm polilla 0 bình chọn
08/11/2014 anclaje [es] phát âm anclaje 0 bình chọn
08/11/2014 abrupto [es] phát âm abrupto 0 bình chọn
08/11/2014 mari mari [arn] phát âm mari mari 0 bình chọn
14/05/2014 bermejo [es] phát âm bermejo 2 bình chọn
14/05/2014 cerramos [es] phát âm cerramos 1 bình chọn
14/05/2014 especialista [es] phát âm especialista 0 bình chọn
13/05/2014 limadura [es] phát âm limadura 0 bình chọn
13/05/2014 véase [es] phát âm véase 1 bình chọn
13/05/2014 tuteo [es] phát âm tuteo 0 bình chọn
13/05/2014 espaciado [es] phát âm espaciado 0 bình chọn
13/05/2014 longadura [es] phát âm longadura 0 bình chọn
13/05/2014 moda [es] phát âm moda 0 bình chọn
13/05/2014 irreversible [es] phát âm irreversible 1 bình chọn
13/05/2014 Santiago Salvador [es] phát âm Santiago Salvador 0 bình chọn
13/05/2014 billetera [es] phát âm billetera 0 bình chọn
13/05/2014 enfermedad [es] phát âm enfermedad 0 bình chọn
13/05/2014 remedio [es] phát âm remedio 0 bình chọn
13/05/2014 Sixto [es] phát âm Sixto 0 bình chọn
13/05/2014 hereje [es] phát âm hereje 0 bình chọn
12/05/2014 dislexia [es] phát âm dislexia 1 bình chọn
12/05/2014 deambula [es] phát âm deambula 0 bình chọn
12/05/2014 Mozárabes [es] phát âm Mozárabes 2 bình chọn
12/05/2014 homónimo [es] phát âm homónimo 1 bình chọn
12/05/2014 Añelo [es] phát âm Añelo 0 bình chọn
12/05/2014 basándonos [es] phát âm basándonos 0 bình chọn