Thành viên:

Kalira

Đăng ký phát âm của Kalira

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/04/2012 intercept [en] phát âm intercept 0 bình chọn
27/04/2012 cross the Rubicon [en] phát âm cross the Rubicon 0 bình chọn
27/04/2012 astrolabe [en] phát âm astrolabe 0 bình chọn
27/04/2012 astrogeology [en] phát âm astrogeology 0 bình chọn
27/04/2012 Tinker Toys [en] phát âm Tinker Toys 0 bình chọn
27/04/2012 fetishization [en] phát âm fetishization 0 bình chọn
27/04/2012 democratization [en] phát âm democratization 0 bình chọn
10/03/2012 Arachnology [en] phát âm Arachnology 0 bình chọn
10/03/2012 portmanteau [en] phát âm portmanteau 0 bình chọn
06/03/2012 codex [en] phát âm codex 4 bình chọn
06/03/2012 pirate [en] phát âm pirate 1 bình chọn
06/03/2012 messenger [en] phát âm messenger 1 bình chọn
06/03/2012 achoo [en] phát âm achoo 1 bình chọn
06/03/2012 serena [en] phát âm serena 0 bình chọn
06/03/2012 serial [en] phát âm serial 2 bình chọn
06/03/2012 serene [en] phát âm serene 2 bình chọn
06/03/2012 serenity [en] phát âm serenity 0 bình chọn
06/03/2012 commandeer [en] phát âm commandeer 1 bình chọn
06/03/2012 Kasey [en] phát âm Kasey 0 bình chọn
06/03/2012 flammable [en] phát âm flammable 1 bình chọn
06/03/2012 inflammatory [en] phát âm inflammatory 3 bình chọn
06/03/2012 dare [en] phát âm dare 3 bình chọn
06/03/2012 drum [en] phát âm drum 2 bình chọn
06/03/2012 guitar [en] phát âm guitar 0 bình chọn
06/03/2012 xylophone [en] phát âm xylophone 0 bình chọn
06/03/2012 fjord [en] phát âm fjord 1 bình chọn
06/03/2012 dire [en] phát âm dire 0 bình chọn
06/03/2012 whistle [en] phát âm whistle 0 bình chọn
06/03/2012 relevance [en] phát âm relevance 1 bình chọn
06/03/2012 sneakiness [en] phát âm sneakiness 0 bình chọn