Thành viên:

Kalira

Đăng ký phát âm của Kalira

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/03/2012 fellowship [en] phát âm fellowship 0 bình chọn
06/03/2012 Lord of the Rings [en] phát âm Lord of the Rings 2 bình chọn
06/03/2012 escapism [en] phát âm escapism 0 bình chọn
06/03/2012 RuneScape [en] phát âm RuneScape 0 bình chọn
06/03/2012 composition [en] phát âm composition 3 bình chọn
06/03/2012 slither [en] phát âm slither 0 bình chọn
06/03/2012 rampart [en] phát âm rampart 1 bình chọn
06/03/2012 arthropod [en] phát âm arthropod 1 bình chọn
06/03/2012 crucify [en] phát âm crucify 0 bình chọn
06/03/2012 graciously [en] phát âm graciously 0 bình chọn
06/03/2012 oscillation [en] phát âm oscillation -1 bình chọn
06/03/2012 trollop [en] phát âm trollop 0 bình chọn
06/03/2012 overwhelm [en] phát âm overwhelm 0 bình chọn
06/03/2012 clockwork [en] phát âm clockwork -1 bình chọn
06/03/2012 unhygienic [en] phát âm unhygienic 0 bình chọn
06/03/2012 self-centeredness [en] phát âm self-centeredness 0 bình chọn
06/03/2012 gyroscopic [en] phát âm gyroscopic 0 bình chọn
06/03/2012 serpentine [en] phát âm serpentine 1 bình chọn
06/03/2012 feline [en] phát âm feline 0 bình chọn
06/03/2012 Madeleine [en] phát âm Madeleine 0 bình chọn
06/03/2012 strawberry [en] phát âm strawberry 0 bình chọn
06/03/2012 Dysmorphic [en] phát âm Dysmorphic 0 bình chọn
06/03/2012 unmanageable [en] phát âm unmanageable 0 bình chọn
06/03/2012 organism [en] phát âm organism 0 bình chọn
06/03/2012 transcendent [en] phát âm transcendent 0 bình chọn
06/03/2012 chronological [en] phát âm chronological 1 bình chọn
06/03/2012 rescheduled [en] phát âm rescheduled 0 bình chọn
06/03/2012 Endocrinopathy [en] phát âm Endocrinopathy 0 bình chọn
06/03/2012 stigmatise [en] phát âm stigmatise 1 bình chọn
06/03/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] phát âm supercalifragilisticexpialidocious 1 bình chọn