Thành viên:

Kalira

Đăng ký phát âm của Kalira

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/03/2012 stigmatise [en] phát âm stigmatise 0 bình chọn
06/03/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] phát âm supercalifragilisticexpialidocious 1 bình chọn
06/03/2012 Lotta [en] phát âm Lotta 0 bình chọn
06/03/2012 hospitalization [en] phát âm hospitalization 0 bình chọn
06/03/2012 unconcern [en] phát âm unconcern 0 bình chọn
06/03/2012 superimpose [en] phát âm superimpose 0 bình chọn
06/03/2012 auspice [en] phát âm auspice 1 bình chọn
06/03/2012 someday [en] phát âm someday 0 bình chọn
06/03/2012 substantially [en] phát âm substantially 0 bình chọn
06/03/2012 pneumatology [en] phát âm pneumatology 0 bình chọn
06/03/2012 exhortation [en] phát âm exhortation 0 bình chọn
06/03/2012 roofless [en] phát âm roofless 0 bình chọn
06/03/2012 medulla oblongata [en] phát âm medulla oblongata 1 bình chọn
06/03/2012 incentives [en] phát âm incentives 0 bình chọn
05/03/2012 apocryphal [en] phát âm apocryphal 1 bình chọn
05/03/2012 magnetic [en] phát âm magnetic 2 bình chọn
05/03/2012 asynchronously [en] phát âm asynchronously 0 bình chọn
05/03/2012 tourniquet [en] phát âm tourniquet 0 bình chọn
05/03/2012 beloved [en] phát âm beloved 0 bình chọn
05/03/2012 Nathan Fillion [en] phát âm Nathan Fillion 0 bình chọn
05/03/2012 tendons [en] phát âm tendons 0 bình chọn
05/03/2012 maturity [en] phát âm maturity 0 bình chọn
05/03/2012 adultery [en] phát âm adultery 0 bình chọn
05/03/2012 fraternal [en] phát âm fraternal 1 bình chọn
05/03/2012 maternal [en] phát âm maternal 0 bình chọn
05/03/2012 paternal [en] phát âm paternal 1 bình chọn
05/03/2012 falter [en] phát âm falter 1 bình chọn
05/03/2012 tabloid [en] phát âm tabloid 1 bình chọn
05/03/2012 automaton [en] phát âm automaton 4 bình chọn
05/03/2012 obumbrative [en] phát âm obumbrative 0 bình chọn