Thành viên:

Kawdek

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Kawdek

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/01/2019 consobrinal [en] phát âm consobrinal 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 離 0 bình chọn
10/01/2019 難彌離彌凍國 [ltc] phát âm 難彌離彌凍國 0 bình chọn
10/01/2019 古資彌凍國 [ltc] phát âm 古資彌凍國 0 bình chọn
10/01/2019 彌烏邪馬國 [ltc] phát âm 彌烏邪馬國 0 bình chọn
10/01/2019 古陁耶 [ltc] phát âm 古陁耶 0 bình chọn
10/01/2019 何西良 [ltc] phát âm 何西良 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 何 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 良 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 陁 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 耶 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 彌 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 烏 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 馬 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 資 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 凍 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 難 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 臺 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 台 0 bình chọn
10/01/2019 邪馬臺國 [ltc] phát âm 邪馬臺國 0 bình chọn
10/01/2019 卑彌呼 [ltc] phát âm 卑彌呼 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 卑 0 bình chọn
10/01/2019 [ltc] phát âm 呼 0 bình chọn
02/12/2018 æthelwulf [ang] phát âm æthelwulf 0 bình chọn
02/12/2018 æthelƿulf [ang] phát âm æthelƿulf 0 bình chọn
08/11/2018 slæp [ang] phát âm slæp 0 bình chọn
08/11/2018 fæder [ang] phát âm fæder 0 bình chọn
08/11/2018 modor [ang] phát âm modor 0 bình chọn
08/11/2018 broþor [ang] phát âm broþor 0 bình chọn
08/11/2018 nefa [ang] phát âm nefa 0 bình chọn