Thành viên:

Kawdek

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Kawdek

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/09/2018 東漢 [ltc] phát âm 東漢 0 bình chọn
29/09/2018 西漢 [ltc] phát âm 西漢 0 bình chọn
29/09/2018 大漢 [ltc] phát âm 大漢 0 bình chọn
29/09/2018 漢代 [ltc] phát âm 漢代 0 bình chọn
29/09/2018 漢朝 [ltc] phát âm 漢朝 0 bình chọn
29/09/2018 大秦 [ltc] phát âm 大秦 0 bình chọn
29/09/2018 秦代 [ltc] phát âm 秦代 0 bình chọn
29/09/2018 秦朝 [ltc] phát âm 秦朝 0 bình chọn
29/09/2018 [ltc] phát âm 秦 0 bình chọn
29/09/2018 戰國時代 [ltc] phát âm 戰國時代 0 bình chọn
29/09/2018 時代 [ltc] phát âm 時代 0 bình chọn
29/09/2018 [ltc] phát âm 時 0 bình chọn
29/09/2018 戰國 [ltc] phát âm 戰國 0 bình chọn
29/09/2018 [ltc] phát âm 戰 0 bình chọn
29/09/2018 春秋 [ltc] phát âm 春秋 0 bình chọn
29/09/2018 [ltc] phát âm 秋 0 bình chọn
29/09/2018 [ltc] phát âm 春 0 bình chọn
29/09/2018 北周 [ltc] phát âm 北周 0 bình chọn
29/09/2018 [ltc] phát âm 北 0 bình chọn
29/09/2018 東周 [ltc] phát âm 東周 0 bình chọn
29/09/2018 西夏 [ltc] phát âm 西夏 0 bình chọn
29/09/2018 西周 [ltc] phát âm 西周 0 bình chọn
29/09/2018 西 [ltc] phát âm 西 0 bình chọn
29/09/2018 周代 [ltc] phát âm 周代 0 bình chọn
29/09/2018 周朝 [ltc] phát âm 周朝 0 bình chọn
29/09/2018 [ltc] phát âm 周 0 bình chọn
28/09/2018 商代 [ltc] phát âm 商代 0 bình chọn
28/09/2018 商朝 [ltc] phát âm 商朝 0 bình chọn
28/09/2018 [ltc] phát âm 商 0 bình chọn
28/09/2018 殷代 [ltc] phát âm 殷代 0 bình chọn