Thành viên:

Kawdek

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Kawdek

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/09/2020 玄関 [ltc] phát âm 玄関 0 bình chọn
02/08/2020 ἐπικλάω [grc] phát âm ἐπικλάω 0 bình chọn
02/08/2020 πίνον [grc] phát âm πίνον 0 bình chọn
02/08/2020 σχελίς [grc] phát âm σχελίς 0 bình chọn
02/08/2020 γενειάς [grc] phát âm γενειάς 0 bình chọn
02/08/2020 ἴλη [grc] phát âm ἴλη 0 bình chọn
02/08/2020 ἱλάσκομαι [grc] phát âm ἱλάσκομαι 0 bình chọn
02/08/2020 肱二头肌 [ltc] phát âm 肱二头肌 0 bình chọn
02/08/2020 你好 [ltc] phát âm 你好 0 bình chọn
02/08/2020 huanghuali [ltc] phát âm huanghuali 0 bình chọn
02/08/2020 波羅蜜多 [ltc] phát âm 波羅蜜多 0 bình chọn
02/08/2020 [ltc] phát âm 艸 0 bình chọn
02/08/2020 [ltc] phát âm 阜 0 bình chọn
21/12/2019 Brahmā [sa] phát âm Brahmā 0 bình chọn
21/12/2019 Viṣṇu [sa] phát âm Viṣṇu 0 bình chọn
21/12/2019 Garuḍa [sa] phát âm Garuḍa 0 bình chọn
21/12/2019 aSTApaJcAzat [sa] phát âm aSTApaJcAzat 0 bình chọn
21/12/2019 Śrī-mahādevī [sa] phát âm Śrī-mahādevī 0 bình chọn
21/12/2019 श्रीमहादेवी [sa] phát âm श्रीमहादेवी 0 bình chọn
21/12/2019 Śrīmahādevī [sa] phát âm Śrīmahādevī 0 bình chọn
21/12/2019 विनता [sa] phát âm विनता 0 bình chọn
21/12/2019 कश्यप [sa] phát âm कश्यप 0 bình chọn
21/12/2019 Naṭarāja [sa] phát âm Naṭarāja 0 bình chọn
21/12/2019 Kṛṣṇa [sa] phát âm Kṛṣṇa 0 bình chọn
21/12/2019 marjaryasana [sa] phát âm marjaryasana 0 bình chọn
21/12/2019 μακαρισθῶμεν [grc] phát âm μακαρισθῶμεν 0 bình chọn
21/12/2019 μακαρισθῇ [grc] phát âm μακαρισθῇ 0 bình chọn
21/12/2019 μακαρισθῇς [grc] phát âm μακαρισθῇς 0 bình chọn
21/12/2019 μακαρισθῶ [grc] phát âm μακαρισθῶ 0 bình chọn
21/12/2019 μακαρισθῶσι [grc] phát âm μακαρισθῶσι 0 bình chọn