Thành viên:

Kawdek

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Kawdek

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 山 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 寒 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 桓 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 刪 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 仙 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 元 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 先 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 臻 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 痕 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 魂 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 眞 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 真 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 諄 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 欣 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 殷 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 文 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 宕 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 唐 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 陽 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 曾 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 登 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 蒸 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 梗 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 庚 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 耕 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 冬 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 鍾 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 江 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 青 0 bình chọn
20/09/2018 [ltc] phát âm 通 0 bình chọn