Thành viên:

Kawdek

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Kawdek

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/11/2018 an [ang] phát âm an 0 bình chọn
08/11/2018 sealt [ang] phát âm sealt 0 bình chọn
08/11/2018 Mann [ang] phát âm Mann 0 bình chọn
08/11/2018 toþ [ang] phát âm toþ 0 bình chọn
08/11/2018 tƿa [ang] phát âm tƿa 0 bình chọn
08/11/2018 TWA [ang] phát âm TWA 0 bình chọn
08/11/2018 sunne [ang] phát âm sunne 0 bình chọn
08/11/2018 [ltc] phát âm 禮 0 bình chọn
08/11/2018 [ltc] phát âm 失 0 bình chọn
08/11/2018 [ltc] phát âm 諸 0 bình chọn
08/11/2018 [ltc] phát âm 求 0 bình chọn
08/11/2018 [ltc] phát âm 野 0 bình chọn
08/11/2018 [ltc] phát âm 而 0 bình chọn
26/10/2018 [ltc] phát âm 不 0 bình chọn
26/10/2018 [ltc] phát âm 否 0 bình chọn
26/10/2018 [ltc] phát âm 無 0 bình chọn
26/10/2018 世界 [ltc] phát âm 世界 0 bình chọn
26/10/2018 [ltc] phát âm 世 0 bình chọn
26/10/2018 [ltc] phát âm 界 0 bình chọn
26/10/2018 [ltc] phát âm 花 0 bình chọn
26/10/2018 wite [ang] phát âm wite 0 bình chọn
26/10/2018 [ltc] phát âm 有 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 茶 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 火 0 bình chọn
25/10/2018 地球 [ltc] phát âm 地球 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 球 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 地 0 bình chọn
25/10/2018 天地 [ltc] phát âm 天地 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 女 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 天 0 bình chọn