Thành viên:

Kawdek

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Kawdek

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 雨 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 雪 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 他 0 bình chọn
25/10/2018 他人 [ltc] phát âm 他人 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 家 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 好 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 白 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 的 0 bình chọn
25/10/2018 朋友 [ltc] phát âm 朋友 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 朋 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 友 0 bình chọn
25/10/2018 友人 [ltc] phát âm 友人 0 bình chọn
25/10/2018 [ltc] phát âm 小 0 bình chọn
25/10/2018 日本 [ltc] phát âm 日本 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 為 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 爲 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 所 0 bình chọn
24/10/2018 先生 [ltc] phát âm 先生 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 月 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 水 0 bình chọn
24/10/2018 中京 [ltc] phát âm 中京 0 bình chọn
24/10/2018 上京 [ltc] phát âm 上京 0 bình chọn
24/10/2018 東京 [ltc] phát âm 東京 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 京 0 bình chọn
24/10/2018 北京 [ltc] phát âm 北京 0 bình chọn
24/10/2018 南京 [ltc] phát âm 南京 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 南 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 人 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 我 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 本 0 bình chọn