Thành viên:

Kawdek

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Kawdek

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 宋 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 遼 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 隋 0 bình chọn
24/10/2018 孫吳 [ltc] phát âm 孫吳 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 孫 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 吳 0 bình chọn
24/10/2018 巴國 [ltc] phát âm 巴國 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 巴 0 bình chọn
24/10/2018 巴蜀 [ltc] phát âm 巴蜀 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 蜀 0 bình chọn
24/10/2018 蜀國 [ltc] phát âm 蜀國 0 bình chọn
24/10/2018 蜀漢 [ltc] phát âm 蜀漢 0 bình chọn
24/10/2018 [ltc] phát âm 魏 0 bình chọn
24/10/2018 魏國 [ltc] phát âm 魏國 0 bình chọn
24/10/2018 曹魏 [ltc] phát âm 曹魏 0 bình chọn
24/10/2018 三國 [ltc] phát âm 三國 0 bình chọn
29/09/2018 東漢 [ltc] phát âm 東漢 0 bình chọn
29/09/2018 西漢 [ltc] phát âm 西漢 0 bình chọn
29/09/2018 大漢 [ltc] phát âm 大漢 0 bình chọn
29/09/2018 漢代 [ltc] phát âm 漢代 0 bình chọn
29/09/2018 漢朝 [ltc] phát âm 漢朝 0 bình chọn
29/09/2018 大秦 [ltc] phát âm 大秦 0 bình chọn
29/09/2018 秦代 [ltc] phát âm 秦代 0 bình chọn
29/09/2018 秦朝 [ltc] phát âm 秦朝 0 bình chọn
29/09/2018 [ltc] phát âm 秦 0 bình chọn
29/09/2018 戰國時代 [ltc] phát âm 戰國時代 0 bình chọn
29/09/2018 時代 [ltc] phát âm 時代 0 bình chọn
29/09/2018 [ltc] phát âm 時 0 bình chọn
29/09/2018 戰國 [ltc] phát âm 戰國 0 bình chọn
29/09/2018 [ltc] phát âm 戰 0 bình chọn