Thành viên:

KieliAnne

Đăng ký phát âm của KieliAnne

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/06/2014 buzzworthy [en] phát âm buzzworthy 0 bình chọn
21/06/2014 chicken [en] phát âm chicken 0 bình chọn
28/06/2011 antidepressants [en] phát âm antidepressants 0 bình chọn
28/06/2011 Henry VIII [en] phát âm Henry VIII 0 bình chọn
09/05/2009 Cuthbert [en] phát âm Cuthbert 0 bình chọn
09/05/2009 The Ozarks [en] phát âm The Ozarks 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/05/2009 Northumbria [en] phát âm Northumbria 0 bình chọn
09/05/2009 unbeknownst [en] phát âm unbeknownst 0 bình chọn
09/05/2009 rioting [en] phát âm rioting 0 bình chọn
08/05/2009 alight [en] phát âm alight 0 bình chọn
08/05/2009 repeated [en] phát âm repeated 0 bình chọn
08/05/2009 eyelet [en] phát âm eyelet 0 bình chọn
07/05/2009 Carrel [en] phát âm Carrel 0 bình chọn
07/05/2009 enumerable [en] phát âm enumerable 0 bình chọn
07/05/2009 Christina Ricci [en] phát âm Christina Ricci 0 bình chọn
07/05/2009 Reese Witherspoon [en] phát âm Reese Witherspoon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/05/2009 bones [en] phát âm bones 0 bình chọn
07/05/2009 Cars [en] phát âm Cars 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/05/2009 Winona Ryder [en] phát âm Winona Ryder 0 bình chọn
07/05/2009 Jericho [en] phát âm Jericho 0 bình chọn
07/05/2009 Star Trek [en] phát âm Star Trek 1 bình chọn
07/05/2009 Earl Grey [en] phát âm Earl Grey 0 bình chọn
07/05/2009 Marilyn Monroe [en] phát âm Marilyn Monroe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/05/2009 allele [en] phát âm allele 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/05/2009 dead [en] phát âm dead 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/05/2009 bluetooth [en] phát âm bluetooth 0 bình chọn
07/05/2009 gymnasium [en] phát âm gymnasium 0 bình chọn
07/05/2009 conservatory [en] phát âm conservatory 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/05/2009 holocaust [en] phát âm holocaust 0 bình chọn
07/05/2009 contraband [en] phát âm contraband 0 bình chọn