Thành viên:

Korndrue

Đăng ký phát âm của Korndrue

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/12/2012 MDR [fr] phát âm MDR -1 bình chọn
06/12/2012 Mdr ! [fr] phát âm Mdr ! 0 bình chọn
06/12/2012 pédé [fr] phát âm pédé 0 bình chọn
06/12/2012 bonjour [fr] phát âm bonjour 0 bình chọn
06/12/2012 simple comme bonjour [fr] phát âm simple comme bonjour 0 bình chọn
06/12/2012 Μένανδρος, [grc] phát âm Μένανδρος, 0 bình chọn
06/12/2012 putain [fr] phát âm putain 1 bình chọn
06/12/2012 Arrêt maladie [fr] phát âm Arrêt maladie 0 bình chọn
06/12/2012 M.Pokora [fr] phát âm M.Pokora 0 bình chọn
06/12/2012 fanent [fr] phát âm fanent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/12/2012 dix-neuvième [fr] phát âm dix-neuvième 2 bình chọn Phát âm tốt nhất