Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
18/12/2010 epiciclo [it] phát âm epiciclo 0 bình chọn
18/12/2010 epidiascopio [it] phát âm epidiascopio 0 bình chọn
18/12/2010 epididimo [it] phát âm epididimo 0 bình chọn
18/12/2010 ennagono [it] phát âm ennagono 0 bình chọn
18/12/2010 enfiteuta [it] phát âm enfiteuta 0 bình chọn
18/12/2010 Eocene [it] phát âm Eocene 0 bình chọn
18/12/2010 enfisema [it] phát âm enfisema 0 bình chọn
18/12/2010 endoscopio [it] phát âm endoscopio 0 bình chọn
18/12/2010 endoreattore [it] phát âm endoreattore 0 bình chọn
18/12/2010 endoplasma [it] phát âm endoplasma 0 bình chọn
18/12/2010 endoparassita [it] phát âm endoparassita 0 bình chọn
17/12/2010 Giusto de' Menabuoi [it] phát âm Giusto de' Menabuoi 0 bình chọn
17/12/2010 epatoprotettivo [it] phát âm epatoprotettivo 0 bình chọn
17/12/2010 epatoprotettore [it] phát âm epatoprotettore 0 bình chọn
17/12/2010 epatobiliare [it] phát âm epatobiliare 0 bình chọn
17/12/2010 epicicloidale [it] phát âm epicicloidale 0 bình chọn
17/12/2010 Facchinei [it] phát âm Facchinei 0 bình chọn
17/12/2010 Tino di Camaino [it] phát âm Tino di Camaino 0 bình chọn
17/12/2010 Francesco Facchini [it] phát âm Francesco Facchini 0 bình chọn
16/12/2010 energetico [it] phát âm energetico 0 bình chọn
16/12/2010 entomofago [it] phát âm entomofago 0 bình chọn
16/12/2010 Macri [it] phát âm Macri 0 bình chọn
16/12/2010 Macrì [it] phát âm Macrì 0 bình chọn
16/12/2010 Nicomaco da Gerasa [it] phát âm Nicomaco da Gerasa 0 bình chọn
16/12/2010 endotermico [it] phát âm endotermico 0 bình chọn
16/12/2010 endovenoso [it] phát âm endovenoso 0 bình chọn
16/12/2010 eneolitico [it] phát âm eneolitico 0 bình chọn
16/12/2010 ennesimo [it] phát âm ennesimo 0 bình chọn
16/12/2010 enterico [it] phát âm enterico 0 bình chọn
16/12/2010 entomofilo [it] phát âm entomofilo 0 bình chọn