Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
16/12/2010 empirista [it] phát âm empirista 0 bình chọn
16/12/2010 enciclopedista [it] phát âm enciclopedista 0 bình chọn
16/12/2010 emittente [it] phát âm emittente 0 bình chọn
16/12/2010 emocromo [it] phát âm emocromo 0 bình chọn
16/12/2010 enalotto [it] phát âm enalotto 0 bình chọn
16/12/2010 enantiomorfismo [it] phát âm enantiomorfismo 0 bình chọn
16/12/2010 encausto [it] phát âm encausto 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/12/2010 encefalogramma [it] phát âm encefalogramma 0 bình chọn
16/12/2010 enciclopedismo [it] phát âm enciclopedismo 0 bình chọn
16/12/2010 endecaedro [it] phát âm endecaedro 0 bình chọn
16/12/2010 endocarpo [it] phát âm endocarpo 0 bình chọn
16/12/2010 endoderma [it] phát âm endoderma 0 bình chọn
16/12/2010 emotorace [it] phát âm emotorace 0 bình chọn
16/12/2010 endometrio [it] phát âm endometrio 0 bình chọn
16/12/2010 encomio [it] phát âm encomio 0 bình chọn
16/12/2010 emistichio [it] phát âm emistichio 0 bình chọn
16/12/2010 emolumento [it] phát âm emolumento 0 bình chọn
16/12/2010 emuntorio [it] phát âm emuntorio 0 bình chọn
16/12/2010 emodializzato [it] phát âm emodializzato 0 bình chọn
16/12/2010 emostatico [it] phát âm emostatico 0 bình chọn
16/12/2010 emotivo [it] phát âm emotivo 0 bình chọn
16/12/2010 emulatore [it] phát âm emulatore 0 bình chọn
16/12/2010 emulsionatore [it] phát âm emulsionatore 0 bình chọn
16/12/2010 emissivo [it] phát âm emissivo 0 bình chọn
16/12/2010 emocromocitometrico [it] phát âm emocromocitometrico 0 bình chọn
16/12/2010 emopoietico [it] phát âm emopoietico 0 bình chọn
16/12/2010 emorragico [it] phát âm emorragico 0 bình chọn
16/12/2010 emorroidale [it] phát âm emorroidale 0 bình chọn
16/12/2010 emulativo [it] phát âm emulativo 0 bình chọn
16/12/2010 emulsionabile [it] phát âm emulsionabile 0 bình chọn