Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
07/11/2010 abbozzo [it] phát âm abbozzo 0 bình chọn
07/11/2010 emendamento [it] phát âm emendamento 0 bình chọn
07/11/2010 embrionario [it] phát âm embrionario 0 bình chọn
07/11/2010 embrionale [it] phát âm embrionale 0 bình chọn
07/11/2010 embriogenesi [it] phát âm embriogenesi 0 bình chọn
07/11/2010 embrice [it] phát âm embrice 0 bình chọn
07/11/2010 embolo [it] phát âm embolo 0 bình chọn
07/11/2010 embolia [it] phát âm embolia 0 bình chọn
07/11/2010 personificazione [it] phát âm personificazione 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2010 emblema [it] phát âm emblema 0 bình chọn
07/11/2010 embargo [it] phát âm embargo 0 bình chọn
07/11/2010 emazia [it] phát âm emazia 0 bình chọn
07/11/2010 ematuria [it] phát âm ematuria 0 bình chọn
07/11/2010 ematosi [it] phát âm ematosi 0 bình chọn
06/11/2010 ematoma [it] phát âm ematoma 0 bình chọn
06/11/2010 emarginazione [it] phát âm emarginazione 0 bình chọn
06/11/2010 emarginato [it] phát âm emarginato 0 bình chọn
06/11/2010 emancipazione [it] phát âm emancipazione 0 bình chọn
06/11/2010 emancipato [it] phát âm emancipato 0 bình chọn
06/11/2010 miasma [it] phát âm miasma 0 bình chọn
06/11/2010 emanazione [it] phát âm emanazione 0 bình chọn
06/11/2010 emaciare [it] phát âm emaciare 0 bình chọn
06/11/2010 elzevirista [it] phát âm elzevirista 0 bình chọn
06/11/2010 elvetico [it] phát âm elvetico 0 bình chọn
06/11/2010 eluvio [it] phát âm eluvio 0 bình chọn
06/11/2010 evasività [it] phát âm evasività 0 bình chọn
06/11/2010 elusività [it] phát âm elusività 0 bình chọn
06/11/2010 elucubrazione [it] phát âm elucubrazione 0 bình chọn
06/11/2010 Elsa [it] phát âm Elsa 0 bình chọn
06/11/2010 eloquio [it] phát âm eloquio 0 bình chọn