Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
17/01/2011 gelivo [it] phát âm gelivo 0 bình chọn
17/01/2011 geminato [it] phát âm geminato 0 bình chọn
17/01/2011 gemmiparo [it] phát âm gemmiparo 0 bình chọn
17/01/2011 genealogico [it] phát âm genealogico 0 bình chọn
17/01/2011 generalizio [it] phát âm generalizio 0 bình chọn
17/01/2011 generativo [it] phát âm generativo 0 bình chọn
17/01/2011 generazionale [it] phát âm generazionale 0 bình chọn
17/01/2011 genitoriale [it] phát âm genitoriale 0 bình chọn
17/01/2011 gaudioso [it] phát âm gaudioso 0 bình chọn
17/01/2011 gattopardesco [it] phát âm gattopardesco 0 bình chọn
16/01/2011 bere a garganella [it] phát âm bere a garganella 0 bình chọn
16/01/2011 garrotta [it] phát âm garrotta 0 bình chọn
16/01/2011 garganella [it] phát âm garganella 0 bình chọn
16/01/2011 gargotta [it] phát âm gargotta 0 bình chọn
16/01/2011 garitta [it] phát âm garitta 0 bình chọn
16/01/2011 galvanizzazione [it] phát âm galvanizzazione 0 bình chọn
16/01/2011 gambiera [it] phát âm gambiera 0 bình chọn
16/01/2011 gambizzazione [it] phát âm gambizzazione 0 bình chọn
16/01/2011 gamella [it] phát âm gamella 0 bình chọn
16/01/2011 gamia [it] phát âm gamia 0 bình chọn
16/01/2011 gammaglobulina [it] phát âm gammaglobulina 0 bình chọn
16/01/2011 ganga [it] phát âm ganga 0 bình chọn
16/01/2011 gasolina [it] phát âm gasolina 0 bình chọn
16/01/2011 gassificazione [it] phát âm gassificazione 0 bình chọn
16/01/2011 gassa [it] phát âm gassa 0 bình chọn
16/01/2011 gastralgia [it] phát âm gastralgia 0 bình chọn
16/01/2011 gastrectomia [it] phát âm gastrectomia 0 bình chọn
16/01/2011 gastroenterite [it] phát âm gastroenterite 0 bình chọn
16/01/2011 gastropatia [it] phát âm gastropatia 0 bình chọn
16/01/2011 gattamorta [it] phát âm gattamorta 1 bình chọn Phát âm tốt nhất