Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
16/01/2011 gattara [it] phát âm gattara 0 bình chọn
16/01/2011 gavina [it] phát âm gavina 0 bình chọn
16/01/2011 gastrula [it] phát âm gastrula 0 bình chọn
16/01/2011 garantista [it] phát âm garantista 0 bình chọn
16/01/2011 andare a gattoni [it] phát âm andare a gattoni 0 bình chọn
16/01/2011 prendere per il ganascino [it] phát âm prendere per il ganascino 0 bình chọn
16/01/2011 gardesano [it] phát âm gardesano 0 bình chọn
16/01/2011 garibaldino [it] phát âm garibaldino 0 bình chọn
16/01/2011 garantito [it] phát âm garantito 0 bình chọn
16/01/2011 castaldo [it] phát âm castaldo 0 bình chọn
16/01/2011 ganghero [it] phát âm ganghero 0 bình chọn
16/01/2011 ganglioma [it] phát âm ganglioma 0 bình chọn
16/01/2011 gangsterismo [it] phát âm gangsterismo 0 bình chọn
16/01/2011 garantismo [it] phát âm garantismo 0 bình chọn
16/01/2011 gasogeno [it] phát âm gasogeno 0 bình chọn
16/01/2011 gasometro [it] phát âm gasometro 0 bình chọn
16/01/2011 gastaldo [it] phát âm gastaldo 0 bình chọn
16/01/2011 gamberetto [it] phát âm gamberetto 0 bình chọn
16/01/2011 gambetto [it] phát âm gambetto 0 bình chọn
16/01/2011 gambo [it] phát âm gambo 0 bình chọn
16/01/2011 gambrinismo [it] phát âm gambrinismo 0 bình chọn
16/01/2011 ganascino [it] phát âm ganascino 0 bình chọn
16/01/2011 gambaletto [it] phát âm gambaletto 0 bình chọn
16/01/2011 galvanometro [it] phát âm galvanometro 0 bình chọn
16/01/2011 galvanoscopio [it] phát âm galvanoscopio 0 bình chọn
16/01/2011 garrese [it] phát âm garrese 0 bình chọn
16/01/2011 garrito [it] phát âm garrito 0 bình chọn
16/01/2011 garbuglio [it] phát âm garbuglio 0 bình chọn
16/01/2011 garbo [it] phát âm garbo 0 bình chọn
16/01/2011 garbino [it] phát âm garbino 0 bình chọn