Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/06/2019 Italgete [it] phát âm Italgete 0 bình chọn
17/06/2019 istrica [it] phát âm istrica 0 bình chọn
17/06/2019 Centa [it] phát âm Centa 0 bình chọn
17/06/2019 hai [it] phát âm hai 0 bình chọn
17/06/2019 Torralba [it] phát âm Torralba 0 bình chọn
17/06/2019 Gelida [it] phát âm Gelida 0 bình chọn
17/06/2019 Via del Babuino [it] phát âm Via del Babuino 0 bình chọn
17/06/2019 Giovanni Domenico Cassini [it] phát âm Giovanni Domenico Cassini 0 bình chọn
17/06/2019 nostrana [it] phát âm nostrana 0 bình chọn
17/06/2019 favolosa [it] phát âm favolosa 0 bình chọn
28/05/2018 Li stavo solo sistemando in ordine alfabetico. [it] phát âm Li stavo solo sistemando in ordine alfabetico. 0 bình chọn
28/05/2018 Io decisi di muovermi verso sud. [it] phát âm Io decisi di muovermi verso sud. 0 bình chọn
28/05/2018 Vietato attraversare i binari. [it] phát âm Vietato attraversare i binari. 0 bình chọn
28/05/2018 Aspetta, non dovrebbe essere un numero pari? [it] phát âm Aspetta, non dovrebbe essere un numero pari? 0 bình chọn
28/05/2018 Va tutto bene, rilassati. [it] phát âm Va tutto bene, rilassati. 0 bình chọn
28/05/2018 solo come un cane [it] phát âm solo come un cane 0 bình chọn
28/05/2018 avere del geniale [it] phát âm avere del geniale 1 bình chọn
28/05/2018 autospazzatrice [it] phát âm autospazzatrice 0 bình chọn
21/05/2018 di bell'aspetto [it] phát âm di bell'aspetto 0 bình chọn
21/05/2018 codice di accesso [it] phát âm codice di accesso 0 bình chọn
21/05/2018 buco nell'acqua [it] phát âm buco nell'acqua 0 bình chọn
21/05/2018 Costanza Miriano [it] phát âm Costanza Miriano 0 bình chọn
21/05/2018 mister [it] phát âm mister 0 bình chọn
21/05/2018 dialettofono [it] phát âm dialettofono 0 bình chọn
21/05/2018 malaticci [it] phát âm malaticci 0 bình chọn
21/05/2018 malaticcia [it] phát âm malaticcia 0 bình chọn
21/05/2018 malaticce [it] phát âm malaticce 0 bình chọn
20/05/2018 Ho ottenuto la licenza di caccia. [it] phát âm Ho ottenuto la licenza di caccia. 0 bình chọn
20/05/2018 L'esposizione ad alcuni tipi di radiazioni elettromagnetiche causa allucinazioni. [it] phát âm L'esposizione ad alcuni tipi di radiazioni elettromagnetiche causa allucinazioni. 0 bình chọn
20/05/2018 Esso conteneva un saggio che esponeva esattamente la stessa idea di Darwin. [it] phát âm Esso conteneva un saggio che esponeva esattamente la stessa idea di Darwin. 0 bình chọn