Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/04/2011 superrefrattario [it] phát âm superrefrattario 0 bình chọn
22/04/2011 misirizzi [it] phát âm misirizzi 0 bình chọn
22/04/2011 mistiarsi [it] phát âm mistiarsi 0 bình chọn
22/04/2011 mistiare [it] phát âm mistiare 0 bình chọn
22/04/2011 misidiaceo [it] phát âm misidiaceo 0 bình chọn
22/04/2011 survoltore [it] phát âm survoltore 0 bình chọn
22/04/2011 survoltare [it] phát âm survoltare 0 bình chọn
22/04/2011 surossigenato [it] phát âm surossigenato 0 bình chọn
22/04/2011 surfactante [it] phát âm surfactante 0 bình chọn
22/04/2011 surcompresso [it] phát âm surcompresso 0 bình chọn
22/04/2011 surcompressione [it] phát âm surcompressione 0 bình chọn
22/04/2011 suralimentazione [it] phát âm suralimentazione 0 bình chọn
22/04/2011 supplentato [it] phát âm supplentato 0 bình chọn
22/04/2011 suppuramento [it] phát âm suppuramento 0 bình chọn
22/04/2011 suppositivamente [it] phát âm suppositivamente 0 bình chọn
22/04/2011 superstandard [it] phát âm superstandard 0 bình chọn
22/04/2011 superumerale [it] phát âm superumerale 0 bình chọn
22/04/2011 Tortoreto [it] phát âm Tortoreto 0 bình chọn
22/04/2011 organi riproduttivi [it] phát âm organi riproduttivi 0 bình chọn
22/04/2011 Falloppio [it] phát âm Falloppio 0 bình chọn
22/04/2011 sperma [it] phát âm sperma 0 bình chọn
22/04/2011 Occhialini [it] phát âm Occhialini 0 bình chọn
22/04/2011 ovaia [it] phát âm ovaia 0 bình chọn
22/04/2011 mestruazione [it] phát âm mestruazione 0 bình chọn
22/04/2011 ovulazione [it] phát âm ovulazione 0 bình chọn
22/04/2011 eiaculatorio [it] phát âm eiaculatorio 0 bình chọn
22/04/2011 Luigi Ferrajoli [it] phát âm Luigi Ferrajoli 0 bình chọn
22/04/2011 Giuseppe Torelli [it] phát âm Giuseppe Torelli 0 bình chọn
22/04/2011 suppedaneo [it] phát âm suppedaneo 0 bình chọn
18/04/2011 muffe [it] phát âm muffe 0 bình chọn