Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/04/2011 satrape [it] phát âm satrape 0 bình chọn
18/04/2011 satrapia [it] phát âm satrapia 0 bình chọn
18/04/2011 Luliana [it] phát âm Luliana 0 bình chọn
18/04/2011 Sancia [it] phát âm Sancia 0 bình chọn
18/04/2011 mistagogo [it] phát âm mistagogo 0 bình chọn
18/04/2011 misteriosofia [it] phát âm misteriosofia 0 bình chọn
18/04/2011 misticeto [it] phát âm misticeto 0 bình chọn
18/04/2011 mistilinguismo [it] phát âm mistilinguismo 0 bình chọn
18/04/2011 misticheria [it] phát âm misticheria 0 bình chọn
18/04/2011 sistemi corporali [it] phát âm sistemi corporali 0 bình chọn
18/04/2011 mistione [it] phát âm mistione 0 bình chọn
18/04/2011 mitena [it] phát âm mitena 0 bình chọn
18/04/2011 brachiolaria [it] phát âm brachiolaria 0 bình chọn
18/04/2011 poesia multilingue [it] phát âm poesia multilingue 0 bình chọn
18/04/2011 mitigamento [it] phát âm mitigamento 0 bình chọn
18/04/2011 mitigazione [it] phát âm mitigazione 0 bình chọn
18/04/2011 mitilicoltore [it] phát âm mitilicoltore 0 bình chọn
18/04/2011 mitografo [it] phát âm mitografo 0 bình chọn
18/04/2011 mitologista [it] phát âm mitologista 0 bình chọn
18/04/2011 verisimile [it] phát âm verisimile 0 bình chọn
18/04/2011 moccione [it] phát âm moccione 0 bình chọn
18/04/2011 educazione omogenea [it] phát âm educazione omogenea 0 bình chọn
18/04/2011 Giacomo Carissimi [it] phát âm Giacomo Carissimi 0 bình chọn
18/04/2011 corde vocali [it] phát âm corde vocali 0 bình chọn
18/04/2011 mixite [it] phát âm mixite 0 bình chọn
18/04/2011 missiniformi [it] phát âm missiniformi 0 bình chọn
18/04/2011 missine [it] phát âm missine 0 bình chọn
18/04/2011 mixine [it] phát âm mixine 0 bình chọn
18/04/2011 mizostomide [it] phát âm mizostomide 0 bình chọn
18/04/2011 moabitico [it] phát âm moabitico 0 bình chọn