Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/05/2014 Vecellio [it] phát âm Vecellio 0 bình chọn
24/05/2014 piangere lacrime di gioia [it] phát âm piangere lacrime di gioia 0 bình chọn
24/05/2014 guanti del portiere [it] phát âm guanti del portiere 0 bình chọn
24/05/2014 dischetto del rigore [it] phát âm dischetto del rigore 0 bình chọn
24/05/2014 calcio di punizione [it] phát âm calcio di punizione 1 bình chọn
26/03/2013 elastan [it] phát âm elastan 0 bình chọn
26/03/2013 entusiasmo [it] phát âm entusiasmo 0 bình chọn
01/01/2013 accomodàti [it] phát âm accomodàti 0 bình chọn
01/01/2013 giudichino [it] phát âm giudichino 0 bình chọn
01/01/2013 interpellino [it] phát âm interpellino 0 bình chọn
01/01/2013 capìta [it] phát âm capìta 0 bình chọn
01/01/2013 soffiarsi il naso [it] phát âm soffiarsi il naso 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/01/2013 acciambellare [it] phát âm acciambellare 0 bình chọn
01/01/2013 raccoglierti [it] phát âm raccoglierti 0 bình chọn
01/01/2013 affastellato [it] phát âm affastellato 0 bình chọn
01/01/2013 istologicamente [it] phát âm istologicamente 0 bình chọn
01/01/2013 cogliere alla sprovvista [it] phát âm cogliere alla sprovvista 0 bình chọn
01/01/2013 assemblino [it] phát âm assemblino 0 bình chọn
01/01/2013 vivano [it] phát âm vivano 0 bình chọn
01/01/2013 sentano [it] phát âm sentano 0 bình chọn
01/01/2013 ardesia [it] phát âm ardesia 0 bình chọn
01/01/2013 disturbarla [it] phát âm disturbarla 0 bình chọn
01/01/2013 Marinara [it] phát âm Marinara 0 bình chọn
01/01/2013 Ararat [it] phát âm Ararat 0 bình chọn
05/01/2012 Catanei [it] phát âm Catanei 0 bình chọn
26/08/2011 Emio Greco [it] phát âm Emio Greco 0 bình chọn
26/08/2011 Hertziana [it] phát âm Hertziana 0 bình chọn
26/08/2011 Campetti [it] phát âm Campetti 0 bình chọn
26/08/2011 Eurasia [it] phát âm Eurasia 0 bình chọn
26/08/2011 Cerruto [it] phát âm Cerruto 0 bình chọn