Thành viên:

Laloha

Đăng ký phát âm của Laloha

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/05/2011 facondia [it] phát âm facondia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/05/2011 fremebondo [it] phát âm fremebondo 0 bình chọn
28/05/2011 infacondo [it] phát âm infacondo 0 bình chọn
28/05/2011 wattsecondo [it] phát âm wattsecondo 0 bình chọn
28/05/2011 tirafondo [it] phát âm tirafondo 0 bình chọn
28/05/2011 cavafondo [it] phát âm cavafondo 0 bình chọn
28/05/2011 Piccinato [it] phát âm Piccinato 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/05/2011 sondo [it] phát âm sondo 0 bình chọn
28/05/2011 pondo [it] phát âm pondo 0 bình chọn
28/05/2011 Atzara [it] phát âm Atzara 0 bình chọn
28/05/2011 Vinzaglio [it] phát âm Vinzaglio 0 bình chọn
28/05/2011 Estathé [it] phát âm Estathé 0 bình chọn
28/05/2011 cosmologico [it] phát âm cosmologico 0 bình chọn
28/05/2011 scrittrice [it] phát âm scrittrice 0 bình chọn
28/05/2011 Bicinicco [it] phát âm Bicinicco 0 bình chọn
08/05/2011 galvanotipista [it] phát âm galvanotipista 0 bình chọn
08/05/2011 araliano [it] phát âm araliano 0 bình chọn
08/05/2011 Bragagnolo [it] phát âm Bragagnolo 0 bình chọn
08/05/2011 ergoterapista [it] phát âm ergoterapista 0 bình chọn
08/05/2011 geodesista [it] phát âm geodesista 0 bình chọn
08/05/2011 fiumano [it] phát âm fiumano 0 bình chọn
08/05/2011 fitodepurazione [it] phát âm fitodepurazione 0 bình chọn
08/05/2011 fotofosforilazione ciclica [it] phát âm fotofosforilazione ciclica 0 bình chọn
08/05/2011 confederale [it] phát âm confederale 0 bình chọn
08/05/2011 spupazzare [it] phát âm spupazzare 0 bình chọn
08/05/2011 strinare [it] phát âm strinare 0 bình chọn
08/05/2011 strinarsi [it] phát âm strinarsi 0 bình chọn
08/05/2011 strinato [it] phát âm strinato 0 bình chọn
08/05/2011 Ramazzotti [it] phát âm Ramazzotti 0 bình chọn
08/05/2011 slippino [it] phát âm slippino 0 bình chọn