Thành viên:

Larsipan

Đăng ký phát âm của Larsipan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/09/2010 Søbye [no] phát âm Søbye 0 bình chọn
17/09/2010 trives [no] phát âm trives 0 bình chọn
17/09/2010 hen [no] phát âm hen 0 bình chọn
17/09/2010 omgir [no] phát âm omgir 0 bình chọn
17/09/2010 hjort [no] phát âm hjort 0 bình chọn
17/09/2010 skumleri [no] phát âm skumleri 0 bình chọn
17/09/2010 skrål [no] phát âm skrål 0 bình chọn
17/09/2010 skrømt [no] phát âm skrømt 0 bình chọn
17/09/2010 skrøne [no] phát âm skrøne 0 bình chọn
17/09/2010 skrujern [no] phát âm skrujern 0 bình chọn
17/09/2010 skrukk [no] phát âm skrukk 0 bình chọn
17/09/2010 kløe [no] phát âm kløe 0 bình chọn
17/09/2010 Steg [no] phát âm Steg 0 bình chọn
17/09/2010 skremsel [no] phát âm skremsel 0 bình chọn
17/09/2010 såle [no] phát âm såle 0 bình chọn
17/09/2010 verneplikt [no] phát âm verneplikt 0 bình chọn
17/09/2010 veske [no] phát âm veske 0 bình chọn
17/09/2010 vesen [no] phát âm vesen 0 bình chọn
17/09/2010 skokk [no] phát âm skokk 0 bình chọn
17/09/2010 skodde [no] phát âm skodde 0 bình chọn
17/09/2010 skogsdrift [no] phát âm skogsdrift 0 bình chọn
17/09/2010 artig [no] phát âm artig 0 bình chọn
17/09/2010 sertifikat [no] phát âm sertifikat 0 bình chọn
17/09/2010 skilnad [no] phát âm skilnad 0 bình chọn
17/09/2010 sjølmord [no] phát âm sjølmord 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/09/2010 reker [no] phát âm reker 0 bình chọn
17/09/2010 flypass [no] phát âm flypass 0 bình chọn
17/09/2010 likner [no] phát âm likner 0 bình chọn
17/09/2010 langt [no] phát âm langt 0 bình chọn
17/09/2010 skinner [no] phát âm skinner 0 bình chọn