Thành viên:

Larsipan

Đăng ký phát âm của Larsipan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/11/2010 elleve [no] phát âm elleve 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/11/2010 tolv [no] phát âm tolv 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/11/2010 tretten [no] phát âm tretten 2 bình chọn
01/11/2010 tolvte [no] phát âm tolvte 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/11/2010 unntak [no] phát âm unntak 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/11/2010 forretning [no] phát âm forretning 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/11/2010 helst [no] phát âm helst 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2010 nærmest [no] phát âm nærmest 0 bình chọn
13/10/2010 riktig [no] phát âm riktig 1 bình chọn
13/10/2010 svær [no] phát âm svær 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2010 kaudervelsk [no] phát âm kaudervelsk 0 bình chọn
13/10/2010 keive [no] phát âm keive 0 bình chọn
13/10/2010 kjenning [no] phát âm kjenning 0 bình chọn
13/10/2010 stangselleri [no] phát âm stangselleri 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2010 onomatopoetikon [no] phát âm onomatopoetikon 0 bình chọn
13/10/2010 knaost [no] phát âm knaost 0 bình chọn
13/10/2010 grøft [no] phát âm grøft 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2010 klander [no] phát âm klander 0 bình chọn
13/10/2010 kjevle [no] phát âm kjevle 0 bình chọn
13/10/2010 spire [no] phát âm spire 0 bình chọn
13/10/2010 stål [no] phát âm stål 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2010 surhet [no] phát âm surhet 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2010 syre [no] phát âm syre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2010 trekkspill [no] phát âm trekkspill 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2010 holdning [no] phát âm holdning 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2010 skuespillerinne [no] phát âm skuespillerinne 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2010 vannfarge [no] phát âm vannfarge 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2010 spåmann [no] phát âm spåmann 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/10/2010 ungdomsårene [no] phát âm ungdomsårene 0 bình chọn
13/10/2010 adrenalin [no] phát âm adrenalin 1 bình chọn