Thành viên:

Larsipan

Đăng ký phát âm của Larsipan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/10/2010 kostyme [no] phát âm kostyme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/10/2010 kvartal [no] phát âm kvartal 0 bình chọn
04/10/2010 trau [no] phát âm trau 0 bình chọn
04/10/2010 tak [no] phát âm tak 0 bình chọn
04/10/2010 håpe [no] phát âm håpe 0 bình chọn
04/10/2010 kontor [no] phát âm kontor 0 bình chọn
04/10/2010 område [no] phát âm område 0 bình chọn
04/10/2010 reklame [no] phát âm reklame 0 bình chọn
04/10/2010 ro [no] phát âm ro 0 bình chọn
04/10/2010 bråk [no] phát âm bråk 0 bình chọn
04/10/2010 saus [no] phát âm saus 0 bình chọn
04/10/2010 skjerf [no] phát âm skjerf 0 bình chọn
04/10/2010 slott [no] phát âm slott 0 bình chọn
04/10/2010 snøskred [no] phát âm snøskred 0 bình chọn
04/10/2010 Svartedauden [no] phát âm Svartedauden 0 bình chọn
04/10/2010 trygd [no] phát âm trygd 0 bình chọn
04/10/2010 kua [no] phát âm kua 0 bình chọn
04/10/2010 helt [no] phát âm helt 0 bình chọn
04/10/2010 klokke [no] phát âm klokke 0 bình chọn
04/10/2010 feil [no] phát âm feil 0 bình chọn
04/10/2010 Peter Waage [no] phát âm Peter Waage 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/10/2010 Cato Maximilian Guldberg [no] phát âm Cato Maximilian Guldberg 0 bình chọn
04/10/2010 Sollid [no] phát âm Sollid 0 bình chọn
02/10/2010 tårn [no] phát âm tårn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2010 uavhengighet [no] phát âm uavhengighet 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2010 viskelær [no] phát âm viskelær 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2010 ser deg senere [no] phát âm ser deg senere 0 bình chọn
02/10/2010 bilen [no] phát âm bilen 1 bình chọn
02/10/2010 biler [no] phát âm biler 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2010 bilene [no] phát âm bilene 1 bình chọn Phát âm tốt nhất