Thành viên:

Larsipan

Đăng ký phát âm của Larsipan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2010 stolen [no] phát âm stolen 1 bình chọn
02/10/2010 stoler [no] phát âm stoler 0 bình chọn
02/10/2010 stolene [no] phát âm stolene 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2010 veien [no] phát âm veien 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2010 følelsene [no] phát âm følelsene 0 bình chọn
02/10/2010 jenter [no] phát âm jenter 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2010 utgreiing [no] phát âm utgreiing 0 bình chọn
02/10/2010 baker [no] phát âm baker 0 bình chọn
02/10/2010 brødene [no] phát âm brødene 0 bình chọn
02/10/2010 skålvekt [no] phát âm skålvekt 0 bình chọn
02/10/2010 tørste [no] phát âm tørste 0 bình chọn
02/10/2010 typisk [no] phát âm typisk 0 bình chọn
02/10/2010 strengt [no] phát âm strengt 0 bình chọn
02/10/2010 selv om [no] phát âm selv om 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2010 glem [no] phát âm glem 0 bình chọn
02/10/2010 sytten [no] phát âm sytten 1 bình chọn
02/10/2010 forbudt [no] phát âm forbudt 0 bình chọn
02/10/2010 søt [no] phát âm søt 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2010 rundt [no] phát âm rundt 0 bình chọn
02/10/2010 kjedelige [no] phát âm kjedelige 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2010 tykk [no] phát âm tykk 0 bình chọn
02/10/2010 tykt [no] phát âm tykt 0 bình chọn
02/10/2010 tykke [no] phát âm tykke 0 bình chọn
02/10/2010 hundre [no] phát âm hundre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2010 skredder [no] phát âm skredder 0 bình chọn
02/10/2010 holdeplass [no] phát âm holdeplass 0 bình chọn
02/10/2010 forsikring [no] phát âm forsikring 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2010 gruvearbeider [no] phát âm gruvearbeider 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2010 ingeniør [no] phát âm ingeniør 0 bình chọn
02/10/2010 grønne [no] phát âm grønne 0 bình chọn