Thành viên:

LauraDiane

Đăng ký phát âm của LauraDiane

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/07/2017 junction [en] phát âm junction -1 bình chọn
12/07/2017 activise [en] phát âm activise 0 bình chọn
12/07/2017 activization [en] phát âm activization 0 bình chọn
12/07/2017 towhee [en] phát âm towhee 0 bình chọn
16/09/2014 Microsoft Outlook [en] phát âm Microsoft Outlook 0 bình chọn
16/09/2014 food court [en] phát âm food court 1 bình chọn
05/06/2011 Jessie J [en] phát âm Jessie J 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/03/2011 technical [en] phát âm technical 0 bình chọn
08/03/2011 wooden spoon [en] phát âm wooden spoon 1 bình chọn
08/03/2011 disgrace [en] phát âm disgrace 1 bình chọn
08/03/2011 crocodile tears [en] phát âm crocodile tears 1 bình chọn
08/03/2011 spider orchid [en] phát âm spider orchid 1 bình chọn
08/03/2011 saving grace [en] phát âm saving grace 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/03/2011 university [en] phát âm university 4 bình chọn
08/03/2011 Bill Clinton [en] phát âm Bill Clinton 0 bình chọn
08/03/2011 grangerize [en] phát âm grangerize 0 bình chọn
08/03/2011 Starbucks [en] phát âm Starbucks 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/03/2011 David Seidler [en] phát âm David Seidler 0 bình chọn