Thành viên:

LePortillow

Đăng ký phát âm của LePortillow

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/02/2018 fumando [es] phát âm fumando 0 bình chọn
20/02/2018 el miércoles [es] phát âm el miércoles 0 bình chọn
20/02/2018 me da corta [es] phát âm me da corta 0 bình chọn
20/02/2018 abusar de [es] phát âm abusar de 0 bình chọn
20/02/2018 bajo sospecha [es] phát âm bajo sospecha 0 bình chọn
24/06/2017 Burlemos [es] phát âm Burlemos 0 bình chọn
24/06/2017 aburren [es] phát âm aburren 0 bình chọn
24/06/2017 faunas [es] phát âm faunas 0 bình chọn
24/06/2017 tratante [es] phát âm tratante 0 bình chọn
18/06/2017 desdramatizar [es] phát âm desdramatizar 0 bình chọn
18/06/2017 oh [es] phát âm oh 0 bình chọn
18/06/2017 dependerá [es] phát âm dependerá 0 bình chọn
30/05/2017 menso [es] phát âm menso 0 bình chọn
20/05/2017 lagrima [es] phát âm lagrima 0 bình chọn
20/05/2017 oxitipan [es] phát âm oxitipan 0 bình chọn
20/05/2017 retuerzan [es] phát âm retuerzan 0 bình chọn
22/04/2017 cansera [es] phát âm cansera 0 bình chọn
22/04/2017 buchinche [es] phát âm buchinche 0 bình chọn
22/04/2017 por remate [es] phát âm por remate 0 bình chọn
22/04/2017 encamina [es] phát âm encamina 0 bình chọn
22/04/2017 soy yo [es] phát âm soy yo 0 bình chọn
22/04/2017 estasifobia [es] phát âm estasifobia 0 bình chọn
22/04/2017 negrofobia [es] phát âm negrofobia 0 bình chọn
22/04/2017 quitense [es] phát âm quitense 0 bình chọn
22/04/2017 huevo de faltriquera [es] phát âm huevo de faltriquera 0 bình chọn
22/04/2017 micofobia [es] phát âm micofobia 0 bình chọn
22/04/2017 ponganse [es] phát âm ponganse 0 bình chọn
22/04/2017 aplicabilidad [es] phát âm aplicabilidad 0 bình chọn
22/04/2017 por cierto (que) [es] phát âm por cierto (que) 0 bình chọn
22/04/2017 resposado [es] phát âm resposado 0 bình chọn