Thành viên:

Lilianuccia

Đăng ký phát âm của Lilianuccia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/02/2020 per favore [it] phát âm per favore 0 bình chọn
02/10/2017 manovrato [it] phát âm manovrato 0 bình chọn
14/09/2017 grovigli [it] phát âm grovigli 0 bình chọn
14/09/2017 proemio [it] phát âm proemio 0 bình chọn
14/09/2017 proemi [it] phát âm proemi 0 bình chọn
12/09/2017 Marcella Hazan [it] phát âm Marcella Hazan 0 bình chọn
12/09/2017 Zacheo [it] phát âm Zacheo 0 bình chọn
12/09/2017 parti di indumenti [it] phát âm parti di indumenti 0 bình chọn
08/08/2017 Brùsio [it] phát âm Brùsio 0 bình chọn
08/08/2017 Paolo Borgia [it] phát âm Paolo Borgia 0 bình chọn
04/08/2017 abbassarle [it] phát âm abbassarle 0 bình chọn
04/08/2017 distinzioni [it] phát âm distinzioni 0 bình chọn
04/08/2017 respiratori [it] phát âm respiratori 0 bình chọn
04/08/2017 concedendogli [it] phát âm concedendogli 0 bình chọn
04/08/2017 Favorino Sciffi [it] phát âm Favorino Sciffi 0 bình chọn
04/08/2017 stanche [it] phát âm stanche 0 bình chọn
04/08/2017 orgogli [it] phát âm orgogli 0 bình chọn
04/08/2017 resti fra noi [it] phát âm resti fra noi 0 bình chọn
04/08/2017 Bea [it] phát âm Bea 0 bình chọn
04/08/2017 alzarle [it] phát âm alzarle 0 bình chọn
04/08/2017 slanci [it] phát âm slanci 0 bình chọn
04/08/2017 Ornaghi [it] phát âm Ornaghi 0 bình chọn
04/08/2017 calcola [it] phát âm calcola 0 bình chọn
04/08/2017 intralci [it] phát âm intralci 0 bình chọn
04/08/2017 tomaie [it] phát âm tomaie 0 bình chọn
04/08/2017 muoverlo [it] phát âm muoverlo 0 bình chọn
04/08/2017 ingaggi [it] phát âm ingaggi 0 bình chọn
04/08/2017 versata [it] phát âm versata 0 bình chọn
04/08/2017 ottenibili [it] phát âm ottenibili 0 bình chọn
04/08/2017 esaudì [it] phát âm esaudì 0 bình chọn