Thành viên:

Lilianuccia

Đăng ký phát âm của Lilianuccia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/08/2017 respiratorie [it] phát âm respiratorie 0 bình chọn
04/08/2017 mettano [it] phát âm mettano 0 bình chọn
02/08/2017 oraria [it] phát âm oraria 0 bình chọn
02/08/2017 organolettici [it] phát âm organolettici 0 bình chọn
02/08/2017 pedagogici [it] phát âm pedagogici 0 bình chọn
02/08/2017 dignitaria [it] phát âm dignitaria 0 bình chọn
02/08/2017 organolettica [it] phát âm organolettica 0 bình chọn
02/08/2017 pedagogiche [it] phát âm pedagogiche 0 bình chọn
02/08/2017 subite [it] phát âm subite 0 bình chọn
02/08/2017 difetta [it] phát âm difetta 0 bình chọn
02/08/2017 dignitari [it] phát âm dignitari 0 bình chọn
02/08/2017 corteggiatrice [it] phát âm corteggiatrice 0 bình chọn
02/08/2017 arrestata [it] phát âm arrestata 0 bình chọn
02/08/2017 connessi [it] phát âm connessi 0 bình chọn
02/08/2017 primitive [it] phát âm primitive 0 bình chọn
02/08/2017 ricondotta [it] phát âm ricondotta 0 bình chọn
02/08/2017 pedagogica [it] phát âm pedagogica 0 bình chọn
02/08/2017 ereditari [it] phát âm ereditari 0 bình chọn
02/08/2017 raggiunta [it] phát âm raggiunta 0 bình chọn
02/08/2017 grandezze [it] phát âm grandezze 0 bình chọn
02/08/2017 rode [it] phát âm rode 0 bình chọn
02/08/2017 roditrice [it] phát âm roditrice 0 bình chọn
02/08/2017 genetici [it] phát âm genetici 0 bình chọn
02/08/2017 organolettiche [it] phát âm organolettiche 0 bình chọn
02/08/2017 seggi [it] phát âm seggi 0 bình chọn
02/08/2017 benevola [it] phát âm benevola 0 bình chọn
02/08/2017 militarizzati [it] phát âm militarizzati 0 bình chọn
02/08/2017 esposte [it] phát âm esposte 0 bình chọn
02/08/2017 palazzi [it] phát âm palazzi 0 bình chọn
02/08/2017 vetrate [it] phát âm vetrate 0 bình chọn