Thành viên:

Louisonnette

Đăng ký phát âm của Louisonnette

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/03/2010 avocaillon [fr] phát âm avocaillon 0 bình chọn
26/03/2010 hyperprésident [fr] phát âm hyperprésident 0 bình chọn
25/03/2010 percher [fr] phát âm percher 0 bình chọn
25/03/2010 tombeau [fr] phát âm tombeau 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/03/2010 grogner [fr] phát âm grogner 0 bình chọn
25/03/2010 coiffer [fr] phát âm coiffer 0 bình chọn
25/03/2010 lisser [fr] phát âm lisser 0 bình chọn
25/03/2010 perchoir [fr] phát âm perchoir 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/03/2010 s'égosiller [fr] phát âm s'égosiller 0 bình chọn
25/03/2010 siffler [fr] phát âm siffler 0 bình chọn
25/03/2010 impayé [fr] phát âm impayé 0 bình chọn
25/03/2010 poinçonneur [fr] phát âm poinçonneur 0 bình chọn
25/03/2010 inexact [fr] phát âm inexact 0 bình chọn
25/03/2010 puriste [fr] phát âm puriste 0 bình chọn
25/03/2010 condamnable [fr] phát âm condamnable 0 bình chọn
24/03/2010 chômeur [fr] phát âm chômeur 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/03/2010 fascine [fr] phát âm fascine 0 bình chọn
24/03/2010 apostille [fr] phát âm apostille 0 bình chọn
24/03/2010 ministrable [fr] phát âm ministrable 0 bình chọn
24/03/2010 déblatérer [fr] phát âm déblatérer 0 bình chọn
24/03/2010 angulaire [fr] phát âm angulaire 0 bình chọn
24/03/2010 sertissage [fr] phát âm sertissage 0 bình chọn
24/03/2010 palinodie [fr] phát âm palinodie 0 bình chọn
24/03/2010 barbichu [fr] phát âm barbichu 0 bình chọn
24/03/2010 barbichette [fr] phát âm barbichette -1 bình chọn
24/03/2010 suranné [fr] phát âm suranné 0 bình chọn
24/03/2010 patinoire [fr] phát âm patinoire 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/03/2010 Landerneau [fr] phát âm Landerneau 0 bình chọn
24/03/2010 beaux rêves [fr] phát âm beaux rêves 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/03/2010 Henri-Marie Beyle, Stendhal [fr] phát âm Henri-Marie Beyle, Stendhal 0 bình chọn