Thành viên:

Makhmudkhon

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Makhmudkhon

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/07/2019 arafasi [uz] phát âm arafasi 0 bình chọn
19/07/2019 arafasida [uz] phát âm arafasida 0 bình chọn
19/07/2019 arafasidagi [uz] phát âm arafasidagi 0 bình chọn
19/07/2019 hayoti va ijodi [uz] phát âm hayoti va ijodi 0 bình chọn
19/07/2019 gapirish [uz] phát âm gapirish 0 bình chọn
19/07/2019 mas'uliyat [uz] phát âm mas'uliyat 0 bình chọn
19/07/2019 mas'uliyati [uz] phát âm mas'uliyati 0 bình chọn
19/07/2019 mas'uliyatini [uz] phát âm mas'uliyatini 0 bình chọn
19/07/2019 og'ir [uz] phát âm og'ir 0 bình chọn
19/07/2019 chunki [uz] phát âm chunki 0 bình chọn
19/07/2019 so'zlamoq [uz] phát âm so'zlamoq 0 bình chọn
19/07/2019 isbot [uz] phát âm isbot 0 bình chọn
19/07/2019 isboti [uz] phát âm isboti 0 bình chọn
19/07/2019 bo'lmog'i kerak [uz] phát âm bo'lmog'i kerak 0 bình chọn
19/07/2019 bo'lmoqlik [uz] phát âm bo'lmoqlik 0 bình chọn
19/07/2019 kerak [uz] phát âm kerak 0 bình chọn
19/07/2019 ma'no [uz] phát âm ma'no 0 bình chọn
19/07/2019 jafokash [uz] phát âm jafokash 0 bình chọn
19/07/2019 el [uz] phát âm el 0 bình chọn
19/07/2019 elning [uz] phát âm elning 0 bình chọn
19/07/2019 elining [uz] phát âm elining 0 bình chọn
19/07/2019 elim [uz] phát âm elim 0 bình chọn
19/07/2019 farzandim [uz] phát âm farzandim 0 bình chọn
19/07/2019 sifat [uz] phát âm sifat 0 bình chọn
19/07/2019 sifati [uz] phát âm sifati 0 bình chọn
19/07/2019 vijdon [uz] phát âm vijdon 0 bình chọn
19/07/2019 ajdar [uz] phát âm ajdar 0 bình chọn
19/07/2019 Amr [uz] phát âm Amr 0 bình chọn
19/07/2019 Amir [uz] phát âm Amir 0 bình chọn
19/07/2019 Amir Temur [uz] phát âm Amir Temur 0 bình chọn