Thành viên:

Malvarez

Đăng ký phát âm của Malvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/11/2017 obstaculizaran [es] phát âm obstaculizaran 0 bình chọn
15/11/2017 obstaculizaseis [es] phát âm obstaculizaseis 0 bình chọn
15/11/2017 girad [es] phát âm girad 0 bình chọn
15/11/2017 girá [es] phát âm girá 0 bình chọn
15/11/2017 atravesad [es] phát âm atravesad 0 bình chọn
15/11/2017 atravesá [es] phát âm atravesá 0 bình chọn
15/11/2017 recorré [es] phát âm recorré 0 bình chọn
15/11/2017 recorred [es] phát âm recorred 0 bình chọn
15/11/2017 obstaculizad [es] phát âm obstaculizad 0 bình chọn
15/11/2017 obstaculizá [es] phát âm obstaculizá 0 bình chọn
15/11/2017 soy engreído [es] phát âm soy engreído 0 bình chọn
15/11/2017 me envanezco [es] phát âm me envanezco 0 bình chọn
14/11/2017 Raphael [es] phát âm Raphael 0 bình chọn
14/11/2017 barniz [es] phát âm barniz 0 bình chọn
14/11/2017 Juárez [es] phát âm Juárez 0 bình chọn
14/11/2017 queremos [es] phát âm queremos 1 bình chọn
14/11/2017 hiciste [es] phát âm hiciste 0 bình chọn
14/11/2017 Carlos Páez Vilaró [es] phát âm Carlos Páez Vilaró 0 bình chọn
14/11/2017 resguardo [es] phát âm resguardo 0 bình chọn
14/11/2017 sin tapujos [es] phát âm sin tapujos 0 bình chọn
14/11/2017 Agó [es] phát âm Agó 0 bình chọn
14/11/2017 Lorenç [es] phát âm Lorenç 0 bình chọn
14/11/2017 Juliet [es] phát âm Juliet 0 bình chọn
14/11/2017 chato [es] phát âm chato 0 bình chọn
14/11/2017 con creces [es] phát âm con creces 0 bình chọn
14/11/2017 Diario de Djelfa [es] phát âm Diario de Djelfa 0 bình chọn
14/11/2017 dragón de mar foliáceo [es] phát âm dragón de mar foliáceo 0 bình chọn
14/11/2017 traje de supervivencia [es] phát âm traje de supervivencia 0 bình chọn
14/11/2017 bahamiano [es] phát âm bahamiano 0 bình chọn
14/11/2017 Abelardo Gamarra Rondó [es] phát âm Abelardo Gamarra Rondó 0 bình chọn