Thành viên:

Malvarez

Đăng ký phát âm của Malvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/11/2017 aportando [es] phát âm aportando 0 bình chọn
09/11/2017 carentes de algo [es] phát âm carentes de algo 0 bình chọn
09/11/2017 inacabados [es] phát âm inacabados 0 bình chọn
09/11/2017 faltos de algo [es] phát âm faltos de algo 0 bình chọn
09/11/2017 hoja perenne [es] phát âm hoja perenne 0 bình chọn
09/11/2017 hojas perennes [es] phát âm hojas perennes 0 bình chọn
09/11/2017 siempre floreciente [es] phát âm siempre floreciente 0 bình chọn
09/11/2017 mancho [es] phát âm mancho 0 bình chọn
09/11/2017 ensucio [es] phát âm ensucio 0 bình chọn
09/11/2017 Dolores Fontan Limeres [es] phát âm Dolores Fontan Limeres 0 bình chọn
09/11/2017 pisen [es] phát âm pisen 0 bình chọn
09/11/2017 Abróchate [es] phát âm Abróchate 0 bình chọn
27/10/2017 pergeñáremos [es] phát âm pergeñáremos 0 bình chọn
27/10/2017 pergeñemos [es] phát âm pergeñemos 0 bình chọn
27/10/2017 pergeñares [es] phát âm pergeñares 0 bình chọn
27/10/2017 pergeñaren [es] phát âm pergeñaren 0 bình chọn
27/10/2017 pergeñen [es] phát âm pergeñen 0 bình chọn
27/10/2017 pergeñaras [es] phát âm pergeñaras 0 bình chọn
27/10/2017 pergeñase [es] phát âm pergeñase 0 bình chọn
27/10/2017 pergeñara [es] phát âm pergeñara 0 bình chọn
27/10/2017 pergeñaseis [es] phát âm pergeñaseis 0 bình chọn
27/10/2017 pergeñarais [es] phát âm pergeñarais 0 bình chọn
27/10/2017 pergeñásemos [es] phát âm pergeñásemos 0 bình chọn
27/10/2017 pergeñases [es] phát âm pergeñases 0 bình chọn
27/10/2017 Decimoctava [es] phát âm Decimoctava 0 bình chọn
27/10/2017 corteza de árbol [es] phát âm corteza de árbol 0 bình chọn
27/10/2017 algo que sucede [es] phát âm algo que sucede 0 bình chọn
27/10/2017 zamurito [es] phát âm zamurito 0 bình chọn
27/10/2017 percepción aguda [es] phát âm percepción aguda 0 bình chọn
27/10/2017 Damali [es] phát âm Damali 0 bình chọn