Thành viên:

Malvarez

Đăng ký phát âm của Malvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/10/2017 ejecutados [es] phát âm ejecutados 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutaba [es] phát âm ejecutaba 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutamos [es] phát âm ejecutamos 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutas [es] phát âm ejecutas 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutás [es] phát âm ejecutás 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutabas [es] phát âm ejecutabas 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutábamos [es] phát âm ejecutábamos 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutáis [es] phát âm ejecutáis 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutabais [es] phát âm ejecutabais 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutan [es] phát âm ejecutan 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutaban [es] phát âm ejecutaban 0 bình chọn
24/10/2017 preparaste [es] phát âm preparaste 0 bình chọn
24/10/2017 prepararás [es] phát âm prepararás 0 bình chọn
24/10/2017 preparará [es] phát âm preparará 0 bình chọn
24/10/2017 prepararemos [es] phát âm prepararemos 0 bình chọn
24/10/2017 preparasteis [es] phát âm preparasteis 0 bình chọn
24/10/2017 prepararéis [es] phát âm prepararéis 0 bình chọn
24/10/2017 prepararía [es] phát âm prepararía 0 bình chọn
24/10/2017 prepararías [es] phát âm prepararías 0 bình chọn
24/10/2017 prepararíamos [es] phát âm prepararíamos 0 bình chọn
24/10/2017 prepararíais [es] phát âm prepararíais 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutaste [es] phát âm ejecutaste 0 bình chọn
24/10/2017 preparare [es] phát âm preparare 0 bình chọn
24/10/2017 preparares [es] phát âm preparares 0 bình chọn
24/10/2017 preparemos [es] phát âm preparemos 0 bình chọn
24/10/2017 preparen [es] phát âm preparen 0 bình chọn
24/10/2017 preparáremos [es] phát âm preparáremos 0 bình chọn
24/10/2017 prepararen [es] phát âm prepararen 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutes [es] phát âm ejecutes 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutares [es] phát âm ejecutares 0 bình chọn