Thành viên:

Malvarez

Đăng ký phát âm của Malvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/10/2017 ejecutes [es] phát âm ejecutes 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutares [es] phát âm ejecutares 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutemos [es] phát âm ejecutemos 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutáremos [es] phát âm ejecutáremos 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutareis [es] phát âm ejecutareis 0 bình chọn
24/10/2017 ejecutaren [es] phát âm ejecutaren 0 bình chọn
24/10/2017 preparases [es] phát âm preparases 0 bình chọn
24/10/2017 Xareló [es] phát âm Xareló 0 bình chọn
24/10/2017 liceras [es] phát âm liceras 0 bình chọn
24/10/2017 Maltese [es] phát âm Maltese 0 bình chọn
24/10/2017 escorpeniformes [es] phát âm escorpeniformes 0 bình chọn
24/10/2017 apuñalear [es] phát âm apuñalear 0 bình chọn
24/10/2017 romperse los cuernos [es] phát âm romperse los cuernos 0 bình chọn
24/10/2017 companaje [es] phát âm companaje 0 bình chọn
24/10/2017 dirigi [es] phát âm dirigi 0 bình chọn
24/10/2017 Puertoferrisa [es] phát âm Puertoferrisa 0 bình chọn
24/10/2017 zarmurito [es] phát âm zarmurito 0 bình chọn
24/10/2017 temblador [es] phát âm temblador 0 bình chọn
24/10/2017 lejote [es] phát âm lejote 0 bình chọn
24/10/2017 alante [es] phát âm alante 0 bình chọn
24/10/2017 trambucar [es] phát âm trambucar 0 bình chọn
24/10/2017 desagerar [es] phát âm desagerar 0 bình chọn
24/10/2017 paraguatán [es] phát âm paraguatán 0 bình chọn
24/10/2017 garrasí [es] phát âm garrasí 0 bình chọn
24/10/2017 madrevieja [es] phát âm madrevieja 0 bình chọn
24/10/2017 pataruco [es] phát âm pataruco 0 bình chọn
24/10/2017 paraparo [es] phát âm paraparo 0 bình chọn
24/10/2017 taita [es] phát âm taita 0 bình chọn
24/10/2017 urao [es] phát âm urao 0 bình chọn
24/10/2017 xaurado [es] phát âm xaurado 0 bình chọn