Thành viên:

Marijaa

Đăng ký phát âm của Marijaa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/07/2010 Adrijana [sr] phát âm Adrijana 0 bình chọn
26/07/2010 Bratislav [sr] phát âm Bratislav 0 bình chọn
26/07/2010 Dragomir [sr] phát âm Dragomir 0 bình chọn
26/07/2010 Dragoslav [sr] phát âm Dragoslav 0 bình chọn
26/07/2010 Dragoslava [sr] phát âm Dragoslava 0 bình chọn
26/07/2010 jasna [sr] phát âm jasna 0 bình chọn
26/07/2010 Javor [sr] phát âm Javor 0 bình chọn
26/07/2010 Miloje [sr] phát âm Miloje 0 bình chọn
26/07/2010 Milojica [sr] phát âm Milojica 0 bình chọn
26/07/2010 Pavle [sr] phát âm Pavle 0 bình chọn
26/07/2010 Senka [sr] phát âm Senka 0 bình chọn
26/07/2010 Zdravko [sr] phát âm Zdravko 0 bình chọn
26/07/2010 глава [sr] phát âm глава 0 bình chọn
26/07/2010 gimnazija [sr] phát âm gimnazija 0 bình chọn
26/07/2010 док [sr] phát âm док 0 bình chọn
26/07/2010 затвор [sr] phát âm затвор 0 bình chọn
26/07/2010 Косово [sr] phát âm Косово 0 bình chọn
26/07/2010 магазин [sr] phát âm магазин 0 bình chọn
26/07/2010 ложа [sr] phát âm ложа 0 bình chọn
26/07/2010 Мали [sr] phát âm Мали 0 bình chọn
26/07/2010 морнар [sr] phát âm морнар 0 bình chọn
26/07/2010 нега [sr] phát âm нега 0 bình chọn
26/07/2010 она [sr] phát âm она 0 bình chọn
26/07/2010 особа [sr] phát âm особа 0 bình chọn
26/07/2010 плот [sr] phát âm плот -1 bình chọn
26/07/2010 плац [sr] phát âm плац 0 bình chọn
25/07/2010 метафора [sr] phát âm метафора 0 bình chọn
25/07/2010 метафизика [sr] phát âm метафизика 0 bình chọn
25/07/2010 мерило [sr] phát âm мерило 0 bình chọn
25/07/2010 мелодија [sr] phát âm мелодија 0 bình chọn